• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 062

38 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 23.07.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii unui teren aflat în domeniul public al Municipiului Bucureşti, din administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2 în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2;

Analizând:

- Raportul de specialitate nr. 45136 /16.07.2015 întocmit de Directorul General al Administraţiei Pieţelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Raportul de specialitate nr. 44952/17.07.2015 întocmit de Direcţia Urbanism, Cadastru şi Gestionare Teritoriul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Raportul de specialitate nr. 45300/17.07.2015 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

           - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Adresele nr. 5342/27.05.2014 şi nr. 6693/2015 întocmite de Directorul General al Administraţiei Domeniului Public, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Încheierea nr. 57758/04.12.2014 a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliarăşi Extrasul de Carte funciară nr. 200307/10.10.2014 în care este înscris imobilul din str. Ziduri Moşi nr. 4, sector 2 împreună cu referatul de admitere (dezmembrare imobil)  a cererii nr. 55448/24.11.2014;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.C.L. Sector 2 nr. 131/2006 privind aprobarea contractului de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări având ca obiect ,,Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – Zona Piaţa Obor” precum şi transmiterea în folosinţă gratuită a terenului aferent obiectivului de investiţii;

- H.C.L. Sector 2 nr. 88/2014 privind aprobarea unui Act adiţional la Contractul-cadru de parteneriat public – privat pentru ,,Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – Piaţa Obor.

 

În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. m) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

                Art. 1 (1) Se aprobă transmiterea terenului în suprafaţă de 8.487 mp, pe care se află amenajat Parcul ,,Păsărari”, identificat cu Numărul Cadastral 233343, aflat în domeniul public al Municipiului Bucureşti, din administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2 în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2, pentru realizarea unei bune întreţineri a parcului şi amenajării acestuia în interesul locuitorilor Sectorului 2.

          (2) Terenul se identifică conform anexelor nr. 1 şi 2  ce conţin 2 file şi fac parte  integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2 (1) Predarea-primirea terenului menţionat la art. 1 se realizează pe bază de proces-verbal încheiat între Administraţia Pieţelor Sector 2 şi Administraţia Domeniului Public Sector 2, în termen de 30 de zile de la data prezentei.

               (2) Se împuterniceşte Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 să efectueze demersurile necesare reactualizării evidenţelor cadastrale conform prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.’

 

Art. 3 Autoritatea executivă a Sectorului 2, Directorul General al Administraţiei Pieţelor Sector 2 şi Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Art. 4 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                        (2) Anexele se comunică instituţiilor şi persoanelor fizice şi juridice interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                               ȘUFER MIOARA                                                                                                    ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

   SECRETAR,

 

                                                                                                                                   TOMA ŞUTRU

 

 

 

 

                     Hotărârea nr. 62

 Bucureşti, 23.07.2015

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 23.07.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 062.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:272 Vizualizări
Descărcare: 38 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE