• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 063

8 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 23.07.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L Sector 2 nr. 9/2015  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiective de investiţii de interes local din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti - „Sisteme de irigat automatizat pentru spatii verzi din 36 amplasamente”;

                Analizând:

        - Raportul de specialitate nr. 6808/07.07.2015 întocmit de Directorul General al Administraţiei Domeniului  Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

           - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

        -  Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;

        -  Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

        -  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 18/2014 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2;

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

  În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. I. Anexa 1, poziţia 1 la H.C.L Sector 2 nr. 9/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiective de investiţii de interes local din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti -„Sisteme de irigat automatizat pentru spatii verzi din 36 amplasamente”, se modifică conform anexei ce conţine două file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

                Art.II. Celelalte prevederi ale H.C.L Sector 2 nr. 9/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiective de investiţii de interes local din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti -„Sisteme de irigat automatizat pentru spatii verzi din 36 amplasamente” rămân aplicabile.

 

Art. III.  Primarul Sectorului 2 şi Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. IV. (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                               ȘUFER MIOARA                                                                                                    ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

   SECRETAR,

 

                                                                                                                                   TOMA ŞUTRU

 

 

 

 

                     Hotărârea nr. 63

 Bucureşti, 23.07.2015

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 23.07.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 063.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:260 Vizualizări
Descărcare: 8 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE