• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 040

7 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018;

            Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar de stat, fără personalitate juridică, care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018 – 2019.

Analizând:

- Nota de fundamentare nr. 5048/17.01.2018 prezentată de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Raportul de specialitate nr. 8401/29.01.2018 prezentat de Direcţia Relaţii Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Nota de fundamentare nr. 109/15.01.2018 prezentată de Liceul Tehnologic Special nr. 3, unitate de învăţământ preuniversitar de stat, cu sediul în Bucureşti, Str. Austrului nr. 37, Sector 2, înregistrată la Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 410/15.01.2018

- Hotărârea nr. 4/29.11.2017 emisă de Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Special nr. 3;

- Avizul conform nr. 42605/14.12.2017 emis de Ministerul Educaţiei Naţionale;

- Avizul nr. 01/16.02.2018 emis de Comisia de Atribuire de Denumiri a Municipiului Bucureşti;

- Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţia cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

-  Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

Având vedere reglementările cuprinse în:

- Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţă nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12003    48 10 201   0 17>Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6.564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a comisiei de atribuire de denumiri judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;

- Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5086/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale;

- H.C.G.M.B nr. 397/2017 privind înfiinţarea, începând cu anul şcolar 2017-2018, unui Centru de educaţie specială - şcoală de spital, fără personalitate juridică, ca structurăşcolară arondată (AR) Liceul Tehnologic Special nr. 3, sector 2, Bucureşti.

 

           În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1 Se aprobă denumirea unităţii de învăţământ preuniversitar de stat ,,Centrul de Educaţie Specială”, structură fără personalitate juridică, arondată Liceului Tehnologic Special nr. 3, cu sediul în Bucureşti, Str. Austrului nr. 37, corp B, Sector 2, conform anexei ce cuprinde 1 paginăşi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și unitatea de învăţământ preuniversitar de stat vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

 

 

                 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   METEHĂU ANDREI GEORGE                                                                                                ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                                SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                             ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. 40

Bucureşti, 20.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 40.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:42 Vizualizări
Descărcare: 7 times
Data creării: 10-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE