• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 074

255 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.03.2018;

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor aferente semestrului II al anului şcolar 2017 - 2018 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

Analizând:

- Nota de fundamentare nr. 26231/08.03.2018 prezentată de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

          -  Raportul de specialitate nr. 27717/15.03.2018 prezentat de Direcţia Relaţii Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

          - Raportul de specialitate nr. 29198/16.03.2018 prezentat de Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            - Avizele Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar şi Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            -  Dispoziţia nr. 527/15.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind  delegarea unor atribuţii ale Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

-  Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-  Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, art. 9 alin.(7), coroborat cu  art. 82 şi art. 105 alin. (2) lit.d ).

- Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5.576/2011, privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat cu modificările şi completările ulterioare aduse prin Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3470/2012;

- Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.16/2017 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2017-2018 astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 50/2017, H.C.L. Sector 2 nr. 120/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 223/2017.

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j). din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art. 1 Se aprobă numărul burselor ce se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în semestrul II al anului şcolar 2017 - 2018, structurat în funcţie de tipul bursei, în conformitate cu anexa ce conţine un număr de 3 pagini şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2 Se aprobă cuantumul burselor prevăzute la art.1 al prezentei hotărâri, conform prevederilor Ordinului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.5576/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în articolele menţionate  astfel:

 

            a). bursă performanţă  -  500 lei/lună;

            b). bursă merit:

                         - conform art. 8, lit. a):

                                    - pentru medii cuprinse între 9,50 și 10 - 400 lei/lună,

                                    - pentru medii cuprinse între 8,50 și 9,49 - 300 lei/lună,

 - conform art. 8, lit. b) - 300 lei/lună,

 - conform art. 8, lit. c) - 300 lei/lună;

            c). bursă studiu - 250 lei/lună;

            d). bursă de ajutor social:

 - conform art. 13, lit. a) - 300 lei/lună,

 - conform art. 13, lit. b) - 150 lei/lună,

 - conform art. 13, lit. c) - 300 lei/lună;

            e). bursă de ajutor social ocazional - 300 lei.

 

Art. 3 (1) Lista cuprinzând numărul şi tipul bursei aprobate pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, componentă a reţelei şcolare din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, este prevăzutăîn anexa ce conţine un număr de  3 pagini şi  care face parte din integrantă din prezenta hotărâre.

                        (2) Acordarea burselor se face în strictă concordanţă cu prevederile Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.5576/2011, cu modificările şi completările ulterioare, întreaga răspundere revenind unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.

                        (3) Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor: religia, rasa, sexul, apartenenţa politică a elevului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite, studiile efectuate în străinătate, precum şi accesul la burse din alte surse.

 

Art. 4 (1) Bursele se acordăîn fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale şi pe perioada pregătirii practice.

                        (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) bursele de ajutor social se acordăşi pe perioada vacanţelor şcolare categoriilor beneficiare de elevi care se încadreazăîn situaţiile prevăzute de art. 19 din Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5576/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

           (3) Un elev nu poate primi/cumula două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o mai mare perioadă de timp.

 

 Art. 5 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Economică, Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâre.

 

Art. 6 Prezenta hotărâre se va publica integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE      

       METEHĂU ANDREI GEORGE                                                                                    ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA                                                                         

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                           SECRETAR,

                                                                                                                             ELENA NIȚĂ       

                   

 

 

      Hotărârea nr. 74

  Bucureşti, 20.03.2018

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare..

Denumire fișier: 74.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:2134 Vizualizări
Descărcare: 255 times
Data creării: 10-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE