• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 255

27 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.08.2018;

           Luând în considerare proiectul de hotărâreprivind solicitarea emiterii avizului conform al Ministerului Educației Naționale pentru schimbarea destinației terenului în suprafaţă de 145,75 mp. aflat în incinta imobilului situat în str. Slt. Stănescu Gheorghe nr. 2, sector 2, aflat în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2;

           Analizând:

           - Nota de fundamentare înregistrată sub numărul 3085/24.07.2018, prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local  al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

           - Raportul de specialitate nr. 86636/08.08.2018 întocmit de către Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

          - Raportul de specialitate nr. 81653/08.08.2018 întocmit de către Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

          - Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă, avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

          - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

        - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare;            

        - Art. 112 alin. (6) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

       -  Art. 9 pct.1 din Ordinul ministerului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5819/25.11.2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia;

       - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.151/20.07.2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat in administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

       - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 152/04.12.2003 privind transmiterea in administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a  imobilelor in care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, unitățile de învățământ special si unitățile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

     - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 207/21.11.2016 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Slt. Stănescu Gheorghe nr. 2, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;

     

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1 (1) Se solicită emiterea Avizului conform al Ministerului Educației Naționale pentru schimbarea destinației terenului în suprafaţă de 145,75 mp., aflat în incinta imobilului situat în str. Slt. Stănescu Gheorghe, sector 2, aflat în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, din imobil – teren cu destinaţia “învăţământ”, în imobil – teren cu destinaţia de căi de acces la parcare subteranăşi teren de sport/sală de sport. 

          (2) Imobilul compus din teren se identifică potrivit anexelor nr. 1 și 2, care conțin 2 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.     

                 

                Art.2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 și Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

            Art.3  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                            CONSTANTIN ANGELA                                                                                            ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN  LEGEA

  1.           215/2001, REPUBLICATĂ

                                          SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                        ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hotărârea nr. 255

Bucureşti, 30.08.2018

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 255.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:245 Vizualizări
Descărcare: 27 times
Data creării: 06-09-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE