• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 256

33 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.08.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 2,  prin Direcţia Generalӑ pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, a imobilului situat în Şos.Ştefan cel Mare nr. 19B şi nr. 19C, Sector 2, Bucureşti;

           Analizând:

 • Raportul de specialitate nr. 86136/07.08.2018 prezentat de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 87085/09.08.2018 prezentat de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

          Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 178/2002 privind transmiterea unui teren în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, pentru construcţia unei locuinţe, astfel cum a fost modificată prin H.C.G.M.B nr. 209/2002;
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 217/19.04.2018 privind aprobarea unui schimb între imobilul situat în Şos.Ştefan cel Mare nr. 21, sector 2, proprietatea Municipiului Bucureşti, şi imobilul situat în Şos. cel Mare, nr. 19B şi 19C, sector 2, proprietatea S.C. Ashtrom Residents S.R.L.;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.144/15.12.2006 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilului "Ansamblul de locuinţe pentru tineri - medici rezidenţi destinate închirierii - Zona Spitalul Colentina".

 

        În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. f) şi lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

          Art. 1 Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcţia Generalӑ pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, a terenului în suprafaţă de 211,00 mp, situat în Şos.Ştefan cel Mare nr. 19C, înscris în cartea funciară a Municipiului Bucureşti cu nr. 237264 (fost nr. cadastral 210905) şi terenul în suprafaţă de 833,00 mp, parte din terenul situat în Şos.Ştefan cel Mare nr. 19B, înscris în cartea funciară a Municipiului Bucureşti cu nr. 237379 (fost nr. cadastral 237277 şi nr. cadastral 211059), aflate în domeniul public al Municipiului Bucureşti, în scopul realizării operaţiunilor de cadastru şi evidenţă imobiliară pentru imobilul – clădire ,,Ansamblul de locuinţe pentru tineri-medici rezidenţi destinate închirierii - Zona Spitalul Colentina”.

 

Art. 2 Predarea - primirea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces-verbal încheiat între Municipiul Bucureşti, în calitate de predător, şi Consiliul Local Sector 2, prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, în calitate de primitor.

 

Art. 3 Se împuterniceşte Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 să semneze procesul-verbal şi celelalte documente necesare înscrierii dreptului de administrare a terenului prevăzut la art. 1, în conformitate cu dispoziţiilor Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 şi Directorul General al Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

                      

            Art. 5 Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului București.         

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE             CONSTANTIN ANGELA                                                                                                              ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1.     215/2001, REPUBLICATĂ

                                                SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                             ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. 256

Bucureşti, 30.08.2018

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 256.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:318 Vizualizări
Descărcare: 33 times
Data creării: 06-09-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE