• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 257

22 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.08.2018.

           Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 62/2015 privind aprobarea transmiterii unui teren aflat în domeniul public al Municipiului Bucureşti, din administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2 în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2

Analizând:

- Raportul de specialitate nr. 91178/22.08.2018 prezentat de către Administraţia Pieţelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

           - Raportul de specialitate nr. 91481/24.08.2018 prezentat de Direcţia Urbanism, Cadastru, Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Acordul Administratiei Domeniului Public Sector 2 exprimat prin adresa nr. 5618/R/14.06.2018;

       -  Avizul Comisia de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 131/2006 privind aprobarea contractului de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări având ca obiect ,,Dezvoltarea infrastructurii de afaceri - Piaţa Obor", precum şi transmiterea în folosinţă gratuită a terenului aferent obiectivului de investiţii;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 88/2014 privind aprobarea unui Act adiţional la Contractul-cadru de parteneriat public-privat pentru „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – Piaţa Obor”;

        - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 141/2017 privind aprobarea dezmembrării unor suprafețe de teren situate în București, Sector 2, rectificată.

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. m) şi alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art. I (1) Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 62/2015, privind aprobarea transmiterii unui teren aflat în domeniul public al Municipiului Bucureşti, din administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2 în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2 se înlocuieşte cu Anexa ce conţine o fila si face parte integranta din prezenta hotărâre.

                      (2) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 62/2015, ,rămân aplicabile.

 

Art. II Se împuterniceste Directorul General al Administraţiei Pieţelor Sector 2 si Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2, să efectueze demersurile necesare reactualizării evidenţelor cadastrale, conform prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitaţii imobiliare, republicată  cu modificările si completările ulterioare.

 

Art. III Autoritatea executivă a Sectorului 2, Directorul General al Administraţiei Pieţelor Sector 2 şi Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

 Art. IV Prezenta Hotărâre se va publica integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                      CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU   LEGALITATE      

               CONSTANTIN ANGELA                                                                                   ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA                                                                         

  1.        215/2001, REPUBLICATĂ

                                       SECRETAR,

                                                                                                                               ELENA NIȚĂ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Hotărârea nr. 257

                 Bucureşti, 30.08.2018

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexe și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare..

Denumire fișier: 257.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:248 Vizualizări
Descărcare: 22 times
Data creării: 06-09-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE