• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 258

21 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.08.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea, cofinanțarea și implementarea proiectului «Alege libertatea, spune NU corupției»;

           Analizând:

 • Raportul de specialitate nr. 89766/20.08.2018 întocmit de către Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

          Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa prioritară 2 Administrație publicăși sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2.2. - Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, CP1/2017 –Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunea mai dezvoltată;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările si completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările si completările ulterioare;

 

        În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 81 alin (2) lit. j) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1 (1) Se aprobă proiectul  «Alege libertatea, spune NU corupției», în valoare totală de 299.854,68 lei(inclusiv TVA), finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa prioritară 2 - Administrație publicăși sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2.2.Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, CP1/2017– Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunea mai dezvoltată.

Art. 2 (1) Se aprobă cofinanţarea proiectului din bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti cu suma de 5.997,08 lei(inclusiv TVA) reprezentând contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

                        (2) Se aprobă susţinerea proiectului, din bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, pe perioada implementării acestuia.

(3) Resursele financiare necesare implementării proiectului se asigurăîn condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

 

Art. 3 Se împuternicește Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti să semneze în numele UAT Sector 2, contractul de finanţare, precum şi celelalte înscrisuri aferente acestuia.

 

Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 5 Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului București.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE             CONSTANTIN ANGELA                                                                                                              ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1.     215/2001, REPUBLICATĂ

                                                SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                             ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. 258

Bucureşti, 30.08.2018

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 258.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:242 Vizualizări
Descărcare: 21 times
Data creării: 06-09-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE