• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 260

17 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.08.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru Societatea Română pentru Drepturile Omului, în vederea realizării proiectului ,,Alege să fii liber!”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru domeniul EDUCAŢIE – 2018;

           Analizând:

 • Raportul de specialitate nr. 85778/07.08.2018 întocmit de către Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul de specialitate nr. 86222/10.08.2018 întocmit de către Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Anunţul de participare publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a nr. 82 din 07.05.2018;
 • Procesul verbal nr. 67/02.08.2018 transmis de comisia de evaluare pentru domeniul EDUCAŢIE;
 • Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

            Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 11/20.02.2018 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018;
 • Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 13/20.02.2018 privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 204/ 21.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 14/20.02.2018 privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în anul 2018, pentru activităţi nonprofit din domeniile: culturăşi culte, sport, educaţie, mediu şi social, în condiţiile Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României;
 • Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 37/20.03.2018 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea comisiilor de evaluare a propunerilor de proiecte și a comisiei de soluţionare a contestaţiilor constituite în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 38/20.03.2018 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în Comisiile de evaluare şi, respectiv, în Comisia de soluţionare a contestaţiilor aferente procedurii de selecţie a propunerilor de proiecte depuse conform Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare;
 • Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 718/04.04.2018 privind desemnarea membrilor comisiilor de evaluare a propunerilor de proiecte și a comisiei de soluționare a contestațiilor depuse conform Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare.

 

        În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

              Art. 1 Se aprobă acordarea finanțării nerambursabile în sumă de 81.000 lei de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru Societatea Română pentru Drepturile Omului, în vederea realizării proiectului ,,Alege să fii liber!”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru domeniul EDUCAŢIE – 2018.

 

Art. 2 Suma menționată la art. 1 va fi alocată din bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018, Capitol: 67.02, Subcapitol: 67.02.50, Paragraf: 67.02.50, articol 59.22 – Acțiuni cu caracter științific și social-cultural.

 

Art. 3 Contractul de finanţare nerambursabilă se încheie între Sectorul 2 al Municipiului București şi Societatea Română pentru Drepturile Omului, conform Formularului nr. 12 din Regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 13/20.02.2018 privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 204/ 21.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 4 (1) Pentru proiectul ,,Alege să fii liber!”, Sectorul 2 al Municipiului București va finanța doar cheltuielile eligibile şi numai în condițiile prevederilor Regulamentului cadru aprobat prin H.C.L.Sector 2 nr. 13/20.02.2018 și ale Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.

                      (2) Orice alte cheltuieli, inclusiv cele constatate pe parcursul derulării contractului ca fiind neeligibile, vor fi suportate de beneficiar din fonduri proprii.

 

Art. 5 Beneficiarul va prezenta, atât la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă, cât și la depunerea cererilor de plată aferente tranșelor solicitate de la Autoritatea finanțatoare, Certificatul de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, aflat în termenul de valabilitate.

 

Art. 6 Monitorizarea derulării contractului de finanțare nerambursabilă se va face de către comisia de monitorizare constituită prin Dispoziție a Primarului Sectorului 2 al Municipiului București.

 

Art. 7 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 şi serviciile publice de interes local aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

            Art. 8 Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului București.         

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE             CONSTANTIN ANGELA                                                                                                              ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1.     215/2001, REPUBLICATĂ

                                                SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                             ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. 260

Bucureşti, 30.08.2018

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 260.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:297 Vizualizări
Descărcare: 17 times
Data creării: 06-09-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE