• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 304

31 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.08.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Zece Mese nr.18, Sector 2, Bucureşti;

           Analizând:

 • Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate 80838/25.07.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul Comisiei pentru Transparenţă, Reducerea Birocraţiei şi Inovaţie din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

 

-  Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinetul Secretarului Sectorului 2 sub nr.3945/29.08.2018

 • Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

          Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispozitiile art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan;
 • Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condiţiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreţinute de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 119/2017 şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 185/2018.

 

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1 Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată la adresa din str. Zece Mese nr.18, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019.

 

Art. 2 Majorarea impozitului menţionată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru persoanele fizice şi juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii în cauză, conform evidenţelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situaţia în care, până la data de 30 noiembrie a anului în curs, cumulativ:

 1. a) proprietarii clădirii iau măsuri de remediere a stării tehnice a clădirii şi notifică acest lucru Poliţiei Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs;
 2. b) Poliţia Locală Sector 2 verifică starea tehnicăşi întocmeşte o nouă notă tehnică de constatare cu privire la măsurile de remediere luate de proprietari.

 

Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel:

 1. prin intermediul serviciului poştal;
 2. prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 3. cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a proprietarilor;
 4. prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al acesteia,

astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre modalităţile enumerate.   

 

Art. 6 (1)  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

           (2) Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                                                                                                      ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ

SECRETAR,

        ELENA NIŢĂ

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONSTANTIN ANGELA

 

 

 

                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hotărârea nr. 304

Bucureşti, 30.08.2018

 

 

 

Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 304.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:251 Vizualizări
Descărcare: 31 times
Data creării: 07-09-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE