• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 307

50 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.08.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea proiectului ,,Joburi pentru Comunitatea Sector 2”.

           Analizând:

           - Expunerea de motive prezentată de domnul consilier local Metehău Andrei George şi domnul consilier local Andrei Robert Alexandru, Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            - Nota de fundamentare nr. 92380/24.08.2018 prezentată de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

           - Raportul de specialitate nr. 90821/28.08.2018 prezentat de Direcţia Relaţii Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

         - Avizele Comisiei pentru relaţia cu Patronatul, Sindicatele şi I.M.M.- urile, Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

                 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

            Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea de Guvern nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea de Guvern nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea de Guvern nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările și completările ulterioare;
 • 4 din Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi.
 • Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socialăşi a structurii orientative de personal;
 • Strategia Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 - 2014 – 2020;

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) şi alin.(4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1 Se aprobă proiectul „Joburi pentru Comunitatea Sector 2”, conform anexei ce conţine 3 pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 și Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE       CONSTANTIN ANGELA                                                                                                   ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1.     215/2001, REPUBLICATĂ

                                                SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                             ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hotărârea nr. 307

Bucureşti, 30.08.2018

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 307.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:287 Vizualizări
Descărcare: 50 times
Data creării: 07-09-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE