• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 318

27 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Proiectului ,,BUCUREŞTIUL INTERBELIC”;

Analizând:

  • Expunerea de motive prezentată de domnul consilier local Metehău Andrei George şi domnul consilier local Andrei Robert Alexandru - Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Raportul de specialitate nr. 98204/17.09.2018 prezentat de Direcţia Relaţii Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-   Legea  Bibliotecilor  nr. 334/ 2002, republicată;

  -  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

  - Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

  - Legea nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ cu modificările si completările ulterioare;

  - Hotărârea nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socialăşi a structurii orientative de personal;

   - Strategia de dezvoltare locală integratăşi durabilă a Sectorului 2 pentru perioada 2016-2025.

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) şi lit. k) şi alin.(4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1 Se aprobă implementarea Proiectului cu titlul - „BUCUREŞTIUL INTERBELIC, pentru consolidarea importanţei bibliotecii ca resursă educaţionalăşi facilitarea accesului la informaţie, conform anexelor nr. 1 și 2, ce conţin un număr de 5 pagini.

 

Art.2 Autoritatea Executivă a Sectorului 2, Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 şi Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE              PUŞCAŞU MARIAN                                                                                                           ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1.   215/2001, REPUBLICATĂ

                                           SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                         ELENA NIȚĂ

 

                       

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

  Hotărârea nr. 318

Bucureşti, 27.09.2018

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 7 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Denumire fișier: 318.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:268 Vizualizări
Descărcare: 27 times
Data creării: 02-10-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE