• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 323

64 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea şi implementarea programului educaţional  ,,ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2”;

Analizând:

  • Nota de fundamentare nr. 103199/19.09.2018 întocmită de către Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Raportul de specialitate nr. 104128/21.09.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

     - Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă precum şi avizul Comisiei  pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

     -  Amendamentul Viceprimarului Sectorului 2 înregistrat la Cabinet Secretar Sector 2 sub numărul 4486/27.09.2018,  astfel cum a fost consemnat în procesul verbal al ședinței;

     - Amendamentul domnului consilier local Alexandru Adrian privind completarea articolului 5 din proiectul de hotărâre,  astfel cum a fost consemnat în procesul verbal al ședinței;

  • Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărârea Guvernului nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referinţăşi a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar;
  • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei aprobată prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare ;
  • Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu  art. 81 alin. (2) lit. j), lit. q)  și alin. 4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

       Art.1 Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea Consiliului Local Sector 2 să hotărască cu privire la încheierea acordurilor de parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 2, București, în vederea implementării proiectului educațional ”Academia Copiilor Sector 2”, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2.

 

      Art.2 Se aprobӑ programul educațional ”ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2” pentru preșcolarii/elevii din învӑţӑmâtul preuniversitar de stat, conform Anexei ce conţine un număr de 10 pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

           Art.3 Se aprobӑ implementarea programului educațional ”ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2” în unitӑţile de învӑţӑmânt preuniversitar de stat de pe raza administrativ - teritorialӑ a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, în perioada 11.02.2019 – 21.12.2019.

 

Art.4 (1) Se împuterniceşte Direcţia Generalӑ pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 să asigure consultarea și încheierea  acordurile de parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi cu unitatile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, după emiterea acordului solicitat la Art. 1 din prezenta hotărâre.

         (2) Se împuterniceşte Direcţia Generalӑ pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sӑ deruleze procedurile de atribuire a contractelor de prestări de servicii educaţionale necesare implementӑrii şi desfӑşurӑrii acestui program, dupăîncheierea acordurilor de parteneriat în condițiile alin. (1).

         (3) Se împuterniceşte Direcţia Generalӑ pentru Administrarea Patrimoniului               Imobiliar Sector 2 sӑ monitorizeze derularea în bune conditii a prezentului program şi sӑ efectueze plӑţile aferente.

 

           Art.5  Fondurile necesare implementării proiectului vor fi asigurate de la bugetul local sau din alte surse de finanțare și vor fi supuse aprobării Consiliului Local Sector 2 printr-un nou proiect de hotărâre.

 

           Art.6 Directorul Executiv al Direcţiei Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 va lua toate măsurile necesare pentru completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionarea cu atribuţii privind derularea programelor/proiectelor educaţionale destinate preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ - teritoriala a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

 

           Art.7 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti precum şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâre.

 

           Art.8 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PUȘCAȘU MARIAN

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

 

                 

                                                                                   

 

 

 

 

 Hotărârea nr. 323

Bucureşti, 27.09.2018

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 13 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 323.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:429 Vizualizări
Descărcare: 64 times
Data creării: 19-10-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE