• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 327

27 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.10.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2018 a cererilor depuse conform Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Analizând:

 • Raportul de specialitate nr. 110186/08.10.2018 întocmit de Comisia de inventariere şi identificare a terenurilor în vederea punerii în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 15/2003, constituită prin Dispoziţia nr. 1384/13.11.2003 a Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale precum şi avizul Comisiei pentru Transparenţă, Reducerea Birocraţiei şi Inovaţie din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 317/2003 privind transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti a unor terenuri situate pe raza Sectorului 2 în vederea aplicării dispoziţiilor Legii nr.15/2003;
 • Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 151/2003 privind aprobarea unor criterii suplimentare de atribuire în folosinţă gratuită a terenurilor conform dispoziţiilor Legii nr.15/2003;
 • Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 4/2007 privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2006 a cererilor depuse conform Legii nr.15/2003, precum şi respingerea cererilor ce nu îndeplinesc condiţiilor prevăzute de lege cu propunerea motivată de respingere;
 • Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 11/2004 privind stabilirea punctajelor acordate criteriilor suplimentare de atribuire în folosinţă gratuită a terenurilor disponibile conform dispoziţiilor Legii nr. 15/2003;

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

           Art.1  Se aprobă ordinea de prioritate a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către tinerii cu vârsta până la 35 ani, cu domiciliul în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, potrivit anexei ce cuprinde un număr de 8 poziții și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

           

Art.2 Solicitanţii care nu au reactualizat dosarele la nivelul anului 2018 până la data de 30 mai, indiferent dacă au survenit sau nu modificări în situaţia acestora, nu au fost incluşi în listele de priorităţi.

           

           Art.3 (1) Ordinea de prioritate va fi reactualizată anual, la propunerea Comisiei de inventariere şi identificare a terenurilor în vederea punerii în aplicare a Legii nr. 15/2003, prin hotărâre a Consiliului Local Sector 2, solicitanţii având obligaţia să reactualizeze dosarele anual până la data de 30 mai, indiferent dacă se produc sau nu modificări în situaţia acestora.

                        (2)  Solicitanţii care nu vor reactualiza dosarele până la data de 30 mai, nu vor fi incluşi în listele de priorităţi pe anul respectiv.

           

        Art.4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Comisia de inventariere şi identificare a terenurilor în vederea punerii în aplicare a Legii nr. 15/2003 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

        Art.5  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

    
 

PRESEDINTE DE SEDINTA

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN

 
  

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                                                                                                      ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

                           NR. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                         SECRETAR,

 ELENA NIŢĂ

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hotărârea nr. 327

Bucureşti, 26.10.2018

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.10.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Denumire fișier: 327.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:266 Vizualizări
Descărcare: 27 times
Data creării: 02-11-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE