• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre nr. 009

41 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea componenței Comisiei de analiză privind oportunitatea achiziției de imobile în vederea extinderii unei unități de învățământ – Colegiul Național ”Cantemir Vodă”;

Analizând:

- Expunerea de motive prezentată de domnul Dan Cristian Popescu,  Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Raportul de specialitate nr. 8879/22.01.2019 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

      - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

           - Referatul nr. 173/21.01.2019 întocmit de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

- Adresa nr. 79/16.01.2019 transmisă de conducerea Colegiului Național “Cantemir Vodă”;

- Amendamentul formulat verbal de Viceprimarul Sectorului 2, astfel cum a fost consemnat în procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 2 din data de 30.01.2019;

           - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

      -  Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

      - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 54 alin. (7) și art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare,

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1 Se aprobǎ constituirea Comisiei de analiză privind oportunitatea achiziției de imobile în vederea extinderii unei unități de învățământ – Colegiul Național ”Cantemir Vodă”, în componența prevăzutăîn anexa la prezenta hotărâre.

 

Art.2 (1) Comisia de analizăîn vederea achiziției imobil de către Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 va fi formată din 3 consilieri locali și doi reprezentanți ai Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, potrivit anexei la prezenta hotărâre.

           (2)  Comisia de negociere va formula concluzii, propuneri și constatări într-un proces verbal, ce va fi prezentat Consiliului Local Sector 2.

 

Art.3 Membrii Comisiei constituite în baza prezentei hotărâri și Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Art.4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
RADU GHEORGHE

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

ÎN TEMEIUL ART. 117, LIT. „a”

DIN LEGEA NR. 215/2001, REPUBLICATĂ

SECRETAR,

 ELENA NIȚĂ

PRIMAR,

TOADER MUGUR-MIHAI

                                                    

 

 

 

 

    Hotărârea nr. 9

Bucureşti, 30.01.2019

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.01.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 9.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:342 Vizualizări
Descărcare: 41 times
Data creării: 05-02-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE