• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 038

21 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 21.02.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru transmiterea imobilului - spaţiu subsol - Hala Terminal Obor situat în str. Ziduri Moşi nr. 4 sector 2, Bucureşti, din administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2, în administrarea directă a Consiliului Local Sector 2, în scopul reabilitării şi amenajării punctului de comandă de protecţie civilă pentru conducerea activităţilor şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;

           Analizând:

 • Raportul de specialitate nr. 15501/06.02.2019 prezentat de Serviciul Management Situaţii de Urgenţă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

            Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 862/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecţie civilă;
 • Decizia Consiliului Popular al Municipiului Bucureşti nr. 109/05.02.1971;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 106/2016 privind aprobarea unui Act adiţional la Contractul de parteneriat public – privat pentru „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – Piaţa Obor”;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 141/2017 privind aprobarea dezmembrării unor suprafețe de teren situate în București, Sector 2;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 144/2018 privind aprobarea inventarierii bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului București aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L.Sector 2 nr. 339/2018.

 

        În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. f) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

          Art. 1 (1) Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru transmiterea imobilului - spaţiu subsol - Hala Terminal Obor situat în str. Ziduri Moşi nr. 4 sector 2 Bucureşti, din administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2, în administrarea directă a Consiliului Local Sector 2, în scopul reabilitării şi amenajării punctului de comandă de protecţie civilă pentru conducerea activităţilor şi gestionarea situaţiilor de urgenţă

                        (2) Întregul imobil se identifică potrivit anexelor nr. 1-4 ce cuprind un număr de 4 pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2 Predarea - primirea imobilului prevăzut la art. 1, respectiv spaţiul situat la subsolul clădirii, cu o suprafaţă construită de 384 mp (330 mp suprafaţă utilă), identificat conform anexei nr. 4 la hotărâre, se face pe bază de proces-verbal încheiat între Administraţia Pieţelor Sector 2 în calitate de predător, şi Consiliul Local Sector 2, în calitate de primitor.

 

Art. 3 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 şi Directorul Administraţiei Pieţelor Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

                      

            Art. 4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.         

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
RADU GHEORGHE

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hotărârea nr. 38

Bucureşti, 21.02.2019

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 7 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 21.02.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 38.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:89 Vizualizări
Descărcare: 21 times
Data creării: 25-02-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE