• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 050

26 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2019 în repartizarea locuințelor pentru tineri–medici rezidenți destinate închirierii;

Analizând:

         - Raportul de specialitate nr. 30089/05.03.2019 întocmit de Biroul Spațiu Locativ -Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

           - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

         - Procesul-verbal de predare-primire a dosarelor depuse în baza H.G. nr. 962/2001 încheiat în data de 28.02.2019 al Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor/cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri destinate închirierii;

          - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

            Având în vedere reglementările cuprinse în:

        - Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        - Hotărârea Guvernului României nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru locuințe, cu modificările şi completările ulterioare;

           - Hotărârea Guvernului României nr. 1505/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 345 de obiective de investiții din cadrul programului „38.000 de locuințe pentru tineri, destinate închirierii”, derulat prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

            - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 97/2016 privind validarea mandatelor de consilieri locali;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 36/2017 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe şi în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în Sectorul 2 al Municipiului București;

 

           În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1 Se aprobă reactualizarea punctajului pentru anul 2019, conform criteriilor cadru prevăzute în H.C.L. Sector 2 nr. 36/23.03.2017 pentru tinerii – medici rezidenți care au depus dosare până la data de 31 decembrie 2018 în vederea obținerii de locuințe pentru tineri destinate închirierii, în baza Legii nr. 152/1998, republicată.

 

           Art.2  Se aprobă ordinea de prioritate în repartizarea de locuințe pentru tineri–medici rezidenți situate în incinta Spitalului Colentina, în temeiul Legii nr. 152/1998, conform anexelor nr. 1 și 2, după cum urmează:

Anexa nr. 1 -  locuințe cu o cameră       – 27 poziții.

            Anexa nr. 2 -  locuințe cu două camere  –  9 poziții.

                                                                  Total  – 36 poziții.

 

           Art.3 Contestațiile cu privire la stabilirea accesului la locuințe, precum și la acordarea priorităților în soluționarea cererilor vor fi adresate Primarului Sectorului 2, în termen de 7 zile de la afișarea listelor. Primarul va asigura soluționarea contestațiilor în termen de 15 zile de la primire, în condițiile legii.

 

           Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data aducerii la cunoștința publică prin afișare. Aducerea la cunoștința publică se va face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale a prezentei hotărâri de către Secretariatul Sectorului 2 către Instituția Prefectului Municipiului București.

 

           Art.5 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului propriu de specialitate vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

           Art.6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

 

 

                                                             

 

    
  

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
RADU GHEORGHE

 
 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

   Hotărârea nr. 50

Bucureşti, 29.03.2019

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 50.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:101 Vizualizări
Descărcare: 26 times
Data creării: 08-04-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE