• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 054

46 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea costului  mediu anual/copil protejat în sistem rezidenţial, centru de zi, centru de îngrijire şi găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistenţăşi sprijin pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului şi  la asistenţi maternali profesionişti pe anul 2019;

Analizând:

         - Raportul de Specialitate nr. 40078/21.03.2019 şi Nota de Fundamentare nr. 40077/21.03.2019 prezentate de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

         - Raportul de specialitate nr. 40462/22.03.2019 prezentat de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

         - Raportul de specialitate nr. 39421/21.03.2019 prezentat de Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

         - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

         - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

       Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socialăşi a structurii orientative de personal, modificată prin H.G.R. nr. 417/2018;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 904/2014 privind stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreţinere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a unități de educaţie timpurie antepreşcolară;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 125/2015;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 251/2018 privind metodologia de acordare a meselor de care beneficiază copiii/elevii cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în învăţământul special preuniversitar de stat începând cu anul şcolar 2018-2019;

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1. Se aprobă costul mediu anual pentru anul 2019 pentru un copil care beneficiază de protecţie în sistem rezidenţial, centru de zi, centru de îngrijire şi găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistenţăşi sprijin pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului şi la asistenţi maternali profesionişti din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, conform anexei ce cuprinde o paginăşi care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Costul mediu anual, aprobat în condiţiile art. 1 se va comunica consiliilor judeţene, locale şi municipale care au copii protejaţi în sistemul de protecţie al Sectorului 2.

 

           Art.3. Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 va întocmi documentaţia necesarăşi va asigura urmărirea încasării contribuţiei comunităţilor locale, la finanţarea activităţilor de îngrijire şi protecţie a copilului în condiţiile art. 3 din Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

        Art.4. Prevederile prezentei hotărâri sunt aplicabile până la data aprobării unei alte hotărâri a Consiliului Local al Sectorului 2, dată la care acestea încetează de drept.

 

        Art.5. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

        Art.6. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

    
  

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
RADU GHEORGHE

 
 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

  Hotărârea nr. 54

Bucureşti, 29.03.2019

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Denumire fișier: 54.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:178 Vizualizări
Descărcare: 46 times
Data creării: 08-04-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE