• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 065

61 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”;

           Analizând:

 • Expunerea de motive nr. 40450/22.03.2019 prezentată de Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 40074/21.03.2019 prezentat de Poliţia Locală Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul de specialitate nr. 38475/19.03.2019 prezentat de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Comerţ, Investiţii, Servicii Publice, Privatizare şi Protecția Consumatorului, avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Adresa nr. 1367118/19.03.2019 transmisă de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov;
 • Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

              Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 282/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente;
 • Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completzările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică neincluse în structurile de primire turistice;
 • Hotărârea Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
 • 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor;
 • Hotărârea Guvernului nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piațăși de exploatare a echipamentelor pentru agrement;
 • Hotărârea Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu;
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 236/2018 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2019
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 34/2014 privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, cu modificările ulterioare.

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. r) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1 (1) Se aprobă Metodologia de emitere a “Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561-restaurante, 563-Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932-Alte activități recreative și distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului București”, conform anexei nr. 1.

           (2) Se aprobă modelul „Autorizației privind desfașurarea activităților prevăzute de grupele CAEN”, conform anexei nr. 2, și al formularelor, potrivit anexelor nr. 3-7.

            (3) Anexele nr. 1-7 conțin un număr de 13 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2Încasarea taxelor provenite din eliberarea ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”, se face de către Direcția Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

 

Art. 3 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local  al Sectorului 2 nr. 72/2018 pentru aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza sectorului 2 alMunicipiului Bucureşti”, își încetează aplicabilitatea.

 

Art. 4 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București, Poliția Locală Sector 2 și Direcția Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 Art. 5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
RADU GHEORGHE

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hotărârea nr. 65

Bucureşti, 29.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 17 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 65.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:53 Vizualizări
Descărcare: 61 times
Data creării: 08-04-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE