• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 098

84 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.04.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 56/2019 privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejatăși a contribuției lunare de întreținere în Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, pentru anul 2019;

Analizând:

         - Raportul de Specialitate şi Nota de Fundamentare înregistrate sub numărul 51141/11.04.2019 prezentate de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului;

        - Raportul de specialitate nr. 52071/12.04.2019 al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

         - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație precum și avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

 

        - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niţă a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

         - Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare;

         - Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socialăşi a structurii orientative de personal;

        - Hotărârea Guvernului României nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale;

        - Hotărârea Guvernului României nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

         - Ordonanţa Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale astfel cum a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2003 şi modificată prin Legea nr. 488/2004 şi prin Ordonanţa Guvernului nr. 86/2004, cu modificările și completările ulterioare;

        - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 69/07.06.2007 privind aprobarea implementării proiectului ,,Centrul Rezidenţial pentru Persoane Vârstnice Speranţa” ;

        -   Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 223/22.12.2016 privind aprobarea reorganizării Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța;

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

 

           Art. I.Articolul 2 din H.C.L. Sector 2 nr. 56/29.03.2019 privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejatăși a contribuției lunare de întreținere în Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, pentru anul 2019 se modificăși va avea următorul cuprins :

       ,,Se aprobă contribuţia lunară de întreţinere datorată de persoanele vârstnice încadrate în gradul I de dependență, protejate în cadrul Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța și/ sau de susţinătorii legali ai acestora, în cuantum de 4.337 lei, contribuţia lunară de întreţinere datorată de persoanele vârstnice încadrate în gradul II de dependență, protejate în cadrul Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța și/ sau de susţinătorii legali ai acestora, în cuantum de 3.891 lei și contribuţia lunară de întreţinere datorată de persoanele vârstnice încadrate în gradul III de dependență, protejate în cadrul Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța și/ sau de susţinătorii legali ai acestora, în cuantum de 3.120 lei.”

 

           Art. II.Anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 56/29.03.2019 privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejatăși a contribuției lunare de întreținere în Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, pentru anul 2019 se înlocuiește cu anexa ce conține un număr de 2 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

           Art. III. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 56/29.03.2019 privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejatăși a contribuției lunare de întreținere în Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, pentru anul 2019, rămân neschimbate.

 

           Art. IV. Directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 

           Art. V Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.      

 

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ALEXANDRU ADRIAN

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

  Hotărârea nr. 98

Bucureşti, 17.04.2019

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 17.04.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 98.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:260 Vizualizări
Descărcare: 84 times
Data creării: 23-04-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE