• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 316

24 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2019;

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr.185/2017 privind transmiterea unui imobil din administrarea Direcției Generale de Asistențǎ Socialǎ si Protecția Copilului Sector 2 în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu;

Analizând:

        - Nota de fundamentare nr. 145165/03.10.2019 întocmită de Centrul Cultural Mihai Eminescu, instituție de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

          - Raportul de specialitate nr. 146037/10.10.2019 întocmit de Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

         - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

      - Nota nr. 158302/25.10.2019 privind preluarea atribuțiilor exercitate de către Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București de către Directorul executiv al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, în baza cererii de concediu aprobate pe perioada 28.10.2019-01.11.2019;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

         - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările si completările ulterioare;

         - H.C.L. Sector 2 nr. 176/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții şi Regulamentului de Organizare şi Funcționare ale Centrului Cultural „Mihai Eminescu”, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 73/2018 și H.C.L. Sector 2 nr. 343/2018;

 

În temeiul art.139 alin.(1) coroborat cu art.166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. I. Se modificăși se completează anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 185/2017 privind transmiterea unui imobil din administrarea Direcției Generale de Asistențǎ Socialǎ si Protecția Copilului Sector 2 în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu, potrivit anexelor nr. 1 și 2 ce conțin un număr de 2 pagini și fac parte integranta din prezenta hotǎrȃre.

 

Art. II. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 185/2017 privind transmiterea unui imobil din administrarea Direcției Generale de Asistențǎ Socialǎși Protecția Copilului Sector 2 în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu rămân aplicabile.

 

Art. III. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Managerul Centrului Cultural Mihai Eminescu vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. IV. Prezenta hotărâre se publică integral in Monitorul Oficial al Municipiului București.

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.1, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LĂZĂROIU IOANA GELA

 

                                                          

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

  Hotărârea nr. 316

Bucureşti, 31.10.2019

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 31.10.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.    

Denumire fișier: 316.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:128 Vizualizări
Descărcare: 24 times
Data creării: 07-11-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE