• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 318

12 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2019;

            Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mânăstirea Plumbuita (situaţia de lucrări nr.3);

            Analizând:

 • Raportul de specialitate nr. 151485/15.10.2019 prezentat de Direcţia Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 153673/21.10.2019 prezentat de Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Protocolul – cadru nr. 70446/2017 încheiat între Consiliul Local Sector 2 şi reprezentanţii Patriarhiei Române, Arhiepiscopiei Bucureştilor şi Protoieriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Cererea nr. 83614/12.06.2019 prin care Mânăstirea Plumbuita a solicitat acordarea sprijinului financiar, pe anul 2019 pentru lucrările de reparaţii şi amenajări chilii, stăreţie, anexe gospodăreşti;
 • Adresa nr. 137182/19.09.2019 prin care Mânăstirea Plumbuita a transmis situaţia de lucrări nr. 3 în valoare de 682.000 lei pentru lucrările de reparaţii şi amenajări chilii, stăreţie şi anexe gospodăreşti;

-    Amendamentul executivului înregistrat la Cabinet Secretar sub nr. 4690/30.10.2019;

         -  Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă,precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

    -  Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niţă a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

           -  Nota nr. 158302/25.10.2019 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Scacioc Ana Maria a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

 

 

             Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 108/2017 pentru aprobarea Protocolului – cadru privind încheierea unui parteneriat cu Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureştilor şi alte instituţii de cult.

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. t) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

         Art. 1 (1) Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Mănăstirii Plumbuita (situaţia de lucrări nr.3) în valoare de 682.000 lei, pentru lucrările de reparaţii şi amenajări chilii, stăreţie şi anexe gospodăreşti..

                         (2) Suma menţionată la art. 1 alin. (1) va fi alocată din bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti pe anul 2018, Cap. 59.12 „Susţinerea cultelor”.

 

Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Economicăşi Direcţia Servicii Publice vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 3 Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LĂZĂROIU IOANA GELA

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART.243, alin.1, LIT. „a”

   DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

               Hotărârea nr. 318

                Bucureşti, 31.10.2019

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 31.10.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare..

Denumire fișier: 318.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:130 Vizualizări
Descărcare: 12 times
Data creării: 07-11-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE