• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 321

34 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2019;

            Luând în considerare proiectul de hotărâre privind constituirea unei comisii mixte la nivelul Consiliului Local al Sectorului 2;          

Analizând:

- Referatul de aprobare întocmit de domnul consilier local Şerpescu Cătălin Constantin, Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

-  Raportul de specialitate comun nr. 139704/24.09.2019 prezentat de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios Administrativ şi Direcţia Management Proiecte, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului  Sectorului 2 al Municipiului București

-  Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niţă a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

-  Nota nr. 158302/25.10.2019 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Scacioc Ana Maria a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

             Având în vedere reglementările cuprinse în:

           - Art. 127 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

          - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 98/2016 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 127 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

         Art. 1.Pe data prezentei, la nivelul Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti, se constituie comisia mixtă pentru implementarea conceptului de conducere participativă a cetăţenilor Sectorului 2, în vederea analizării proiectelor iniţiate de cetăţenii sectorului şi/sau organizaţii neguvernamentale privind creşterea calităţii vieţii şi a nivelului de confort pentru locuitorii Sectorului 2.

 

           Art.2 (1) Comisia mixtă este compusă din câte un reprezentant al fiecărei formaţiuni politice din rândul consilierilor locali, conform anexei, din 1-3 funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi din 1-3 specialişti.

                        (2) Funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, precum şi specialiştii vor fi desemnaţi în comisia mixtă prin dispoziţie a Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, în funcţie de domeniul proiectelor depuse spre analiză.

                      (3) Comisia mixtăîşi va desfăşura activitatea până la terminarea mandatului consilierilor locali desemnaţi membri ai acesteia.

                      (4) Anexa conţine o paginăşi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.3  Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi membrii comisiei mixte vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LĂZĂROIU IOANA GELA

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART.243, alin.1, LIT. „a”

   DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

              

 

 

                Hotărârea nr. 321

                Bucureşti, 31.10.2019

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 31.10.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare..   

Denumire fișier: 321.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:138 Vizualizări
Descărcare: 34 times
Data creării: 07-11-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE