• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 334

32 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2019;

           Luând în considerare proiectul de hotărâre privind privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de intervenţie la Grădiniţa nr. 256” aşa cum au fost aprobaţi prin H.C.L. Sector 2 nr. 129/2010 şi actualizaţi prin H.C.L. Sector 2 nr. 189/2017;    

Analizând:

            - Nota de fundamentare nr. 5008 /23.10.2019 întocmită de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

            -  Raportul de specialitate nr. 157872 /25.10.2019 prezentat de Direcţia Achiziţii şi Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            -  Avizul Comisiei de de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă, Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            -  Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niţă a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

  -  Nota nr. 158302/25.10.2019 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Scacioc Ana Maria a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

             Având în vedere reglementările cuprinse în:

            - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            -  Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

            - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul- cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

            -  Ordonanţa de Urgenţă nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;

            - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 129/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de intervenţie la Grădiniţa  nr. 256”;

            - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 189/2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de intervenţie la Grădiniţa nr. 256” aprobaţi prin H.C.L. Sector 2 nr. 129/2010;

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin.(2) lit. k) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

         Art. I (1) Indicatorii tehnico - economici şi devizul general pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de intervenţie la Grădiniţa nr. 256” aşa cum au fost aprobaţi prin H.C.L. Sector nr. 129/2010 şi actualizaţi prin H.C.L. Sector 2 nr. 189/2017, se actualizează conform anexei ce conţine un număr de 3 pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre .

 

           (2) Valoarea totală actualizată a obiectivului de investiţii “Lucrări de intervenţie la Grădiniţa nr. 256” este de 5.148.708,37 Lei, inclusiv TVA, echivalentul a 1.083.596,42 Euro, inclusiv TVA, din care C+M: 4.368.508,38 lei, inclusiv TVA, echivalentul a 919.395,64 Euro, inclusiv TVA.

-  Cursul de schimb utilizat pentru calculul valorilor este de 1 Euro = 4,7515 lei.

 

(3) Anexa la HCL Sector 2 nr. 129/2010 actualizată prin HCL Sector 2 nr. 189/2017 se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

(4) Celelalte prevederi ale HCL Sector 2 nr. 129/2010 actualizată prin HCL Sector 2 nr. 189/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de intervenţie la Grădiniţa nr. 256” rămân aplicabile.

 

Art. II Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2  vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. III Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LĂZĂROIU IOANA GELA

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART.243, alin.1, LIT. „a”

   DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

         

 

 

 

                Hotărârea nr. 334

                Bucureşti, 31.10.2019

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inslusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 31.10.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare..   

Denumire fișier: 334.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:182 Vizualizări
Descărcare: 32 times
Data creării: 07-11-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE