• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 335

27 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind înființarea unui Centru de pregătire la medicină la Liceul Teoretic din Sectorul 2;

           Analizând:

  • - Adresa nr. 149353/11.10.2019 transmisă de Directorul Liceului Teoretic C.A. Rosetti din Sectorul 2 al Municipiului București;
  • Nota de fundamentare nr. 158754/28.10.2019 întocmit de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
  • Raportul de specialitate nr. 157512/28.10.2019 prezentat de Direcţia Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
  • Nota nr. 158302/25.10.2019 privind preluarea atribuțiilor exercitate de către Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București de către Directorul executiv al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, în baza cererii de concediu aprobate pe perioada 28.10.2019-01.11.2019;

          Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de Învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

     -  Nota nr. 158302/25.10.2019 privind preluarea atribuțiilor exercitate de către Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București de către Directorul executiv al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, în baza cererii de concediu aprobate pe perioada 28.10.2019-01.11.2019;

  • Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

         -   Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

   -  Hotărârea Guvernului României nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referințăși a indicatorilor de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar;

        -  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației aprobată prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;

   -  Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

  • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației aprobată prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. l) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;          

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

      Art.1.  Se aprobăînființarea Centrului de pregătire pentru admiterea la medicină (structură fără personalitate juridică) în cadrul Liceului Teoretic C.A. Rosetti “ Liceul medicinștilor” din Sectorul 2 al Municipiului București.

Art.2. Centrul de pregătire pentru admiterea la medicină, prevăzut la art.1 va funcționa în baza unui Regulament și proceduri proprii care vor fi elaborate de conducerea Liceului Teoretic C.A. Rosetti din Sectorul 2 al Municipiului București, în maxim de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri și aprobat prin hotărâre a Consiliului de Administrație a unității de învățământ, cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2011 și a altor prevederi legale în vigoare.

Art.3. Fondurile necesare implementării și funcționării Centrului de pregătire pentru admiterea la medicină vor fi asigurate de la bugetul local sau din alte surse de finanțare, în condițiile legii.

Art.4. Autoritatea Executivă a Sectorului 2 și Directorul Liceului Teoretic C.A. Rosetti din Sectorul 2 al Municipiului București vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 Art.5. Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului București.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

    LĂZĂROIU IOANA GELA                                                                                           ÎN TEMEIUL ART. 243, alin. 1, LIT. „a”

                                                                                                                           DIN O.U.G. NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

                                                                                                                        

                                                SECRETAR,

                                               ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. 335

Bucureşti,  31.10.2019

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 31.10.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Denumire fișier: 335.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:177 Vizualizări
Descărcare: 27 times
Data creării: 07-11-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE