• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 005

37 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2020;

            Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea proiectului ,, PANTELIMON 301”;

            Analizând:

            -  Nota de fundamentare nr. 2396/08.01.2020 întocmită de Centrul Cultural Mihai Eminescu, instituţie de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

- Raportul de specialitate nr. 4305/14.01.2020 întocmit de Direcția Relaţii Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-  Referatul nr.6837/16.01.2020 întocmit de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, instituţie aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

            -  Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niţă a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 Bucureşti;

             Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • 331 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale;
  • Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 176/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural Mihai Eminescu, cu modificările şi completările ulterioare.

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2), lit. ( l )şi lit.(m) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1 Se aprobă proiectul ,, PANTELIMON 301” desfăşurat de Centrul Cultural Mihai Eminescu, instituţie de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, potrivit anexelor nr.1- 2 ce conţin un număr de 16 pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

 

Art. 2 Managerul/ Directorul General al Centrului Cultural,, Mihai Eminescu” instituţie de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri;

 

 

           Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART.243, alin.1, LIT. „a”

   DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

SECRETAR GENERAL,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

                Hotărârea nr. 5

                Bucureşti, 30.01.2020

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 18 pagini, inslusiv anexe și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.01.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare..   

Denumire fișier: 5.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:87 Vizualizări
Descărcare: 37 times
Data creării: 04-02-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE