• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 007

15 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2020 – 2021;

Analizând:

- Nota de fundamentare nr. 7537/17.01.2020 prezentată de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Raportul de specialitate nr. 7906/21.01.2020 prezentat de Direcţia Relaţii Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Avizul Conform nr. 28312/13.12.2019 emis de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, înregistrat la Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 19550/16.12.2019, prin care s-a avizat reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza Sectorului 2 pentru anul 2020 – 2021;

          - Avizul Conform nr. 41728/16.12.2019 emis de către Ministerul Educaţiei și Cercetării, înregistrat la Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 19586/18.12.2019, privind organizarea reţelei şcolare de învăţământ special liceal şi special postliceal pentru anul şcolar 2020 - 2021;

          - Adresa nr. Grădiniței cu program normal și program prelungit ,,First Steps” nr. 579/05.12.2019, înregistrată la Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 19077/09.12.2019;

            - Adresa Fundației Umaniste Dr. Mioara Mincu ,,Educație pentru Sănătate” nr. 259/28.11.2019, înregistrată la Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 18704/02.12.2019;

            - Adresa Grădiniței ,,Simsala Grimm” nr. 32/30.10.2019, înregistrată la Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 17285/30.10.2019;

- Avizul Comisiei de Învățămînt, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

            -  Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului României nr. 2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;

- Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12003    48 10 201   0 17>Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative  nr. 564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a comisiei de atribuire de denumiri judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti;

- Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3753/2011  privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare

- Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5090/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020 - 2021;

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 412/2018 privind excluderea din lista anexă la H.C.G.M.B nr. 271/2002 modificatăşi completată prin H.C.G.M.B nr. 109/2003, cu modificările şi completările ulterioare, a unei părţi din imobilul situat în str. Fierari nr. 5, Sector 2

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 354/2018 privind administrarea de către Consiliul Local Sector 2 prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilului situat în Str. Fierari nr. 5, Sector 2, cu destinaţia de spaţiu pentru activităţi specifice desfăşurării actului educaţional - semiinternat de către Şcoala Gimanzială nr. 24;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 36/2018 privind atribuirea în folosinţă gratuită pe termen de 1 (un) an a unui spaţiu situat în imobilul din str. Silvia nr. 54, Sector 2 în suprafaţă de 69,03 mp. către Clubul Şcolar Sportiv „Dinamo”;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 49/2019 privind prelungirea pentru o perioadă de 1 (un) an a terenului prevăzut de Hotărârea Consiliului Local Sector 2  nr. 36/2018.

 

 

 În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. l)  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1 (1) Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti propuse să funcţioneze în anul şcolar        2020 - 2021, conform anexei nr. 1.

(2) Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti propuse să funcţioneze în anul şcolar  2020 - 2021, conform anexei nr. 2.

(3) Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu program sportiv suplimentar şi pentru activităţi extraşcolare de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti propuse să funcţioneze în anul şcolar 2020 - 2021, conform anexei nr. 3.

(4 ) Anexele nr.1-3 conţin un număr de 10 pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Relaţii Comunitare, Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi unităţile de învăţământ preuniversitar vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâre.

 

Art. 3 Prezenta hotărâre se publica integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN

 
  

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.1, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

SECRETAR,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. 7

Bucureşti, 30.01.2020

 

 

 

 

  Prezenta Hotărâre conține un număr de 13 pagini,inclusiv anexe, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.01.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.    

Denumire fișier: 7.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:102 Vizualizări
Descărcare: 15 times
Data creării: 04-02-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE