• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 012

29 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 52/2017 privind aprobarea Metodologiei de acordare a tichetelor sociale pentru produse alimentare;

           Analizând:

 • Nota de fundamentare nr. 6320/13.01.2020 şi Raportul de specialitate nr. 6319/13.01.2020 întocmite de Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, înregistrate la Primăria Sectorului 2 sub nr. 10694/23.01.2020;
 • Raportul de specialitate nr. 12828/28.01.2020 prezentat de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Adresa nr. G.M./20192/P/14.11.2019 emisă de Instituția Prefectului Municipiului București;
 • Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020 privind exercitarea cu caracter temporar de către dna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socialăși a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;
 • C.L. Sector 2 nr. 52/2017 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a tichetelor sociale pentru produse alimentare;
 • C.L. Sector 2 nr. 167/2016 privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social și a persoanelor și familiilor cu risc de marginalizare socială;

    

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. p) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. I. Se modificăși se completează anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 52/2017 privind aprobarea Metodologiei de acordare a tichetelor sociale pentru produse alimentare, în sensul înlocuirii sintagmei „ajutoare în natură”, cu sintagma „ajutoare de urgență, în condițiile legii”.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 52/2017 privind aprobarea Metodologiei de acordare a tichetelor sociale pentru produse alimentare rămân aplicabile.

 

Art. III. Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

         ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN                                                                           ÎN TEMEIUL ART. 243, alin. 1, LIT. „a”

                                                                                                                         DIN O.U.G. NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV,

                                                                                                                              CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

                                                                                                                        

                                     SECRETAR GENERAL,

                                               ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. 12

Bucureşti, 30.01.2020

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.01.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Denumire fișier: 12.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:71 Vizualizări
Descărcare: 29 times
Data creării: 04-02-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE