• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 013

580 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2020;

            Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru stimularea colectării selective a deşeurilor menajere;

            Analizând:

-  Referatul de aprobare prezentat de domnul Dan Cristian Popescu, consilier local în cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-  Raportul de specialitate nr. 10669/23.01.2020 şi adresa nr.13560/29.01.2020 întocmite de Direcția Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

           -  Raportul de specialitate nr. 11922/ 27.01.2020 şi adresa nr.13675/29.01.2020 întocmite de Direcția Juridică, Legislaţie, Contencios -Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București ;

           -  Raportul de specialitate nr. 9823/28.01.2020 şi adresa nr.189/29.01.2020  întocmite de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

            -  Avizul Comisiei pentru probleme de Ecologice, Protecţia mediului, Protejarea zonelor verzi şi Salubritate, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niţă a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 Bucureşti;

             Având în vedere reglementările cuprinse în:

 - Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-    Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare;

-  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare ;

Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 455/27.08.2019 privind aprobarea master planului pentru sistemul de management integat al deşeurilor, ţintele privind reducerea cantităţii de deşeuri menjere;

-   Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 32/2019 privind instituirea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare și aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. o) şi alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1 Se  aprobă acordarea unui sprijin financiar asociațiilor de proprietari din condominiile de pe raza administrativă a Sectorului 2 al Municipiului București în vederea instalării de platforme supraterane închise pentru  stimularea colectării selective a deșeurilor menajere, în baza prevederilor din anexa ce conţine 3 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București, Administraţia Domeniului Public şi Direcţia Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

           Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART.243, alin.1, LIT. „a”

   DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

SECRETAR GENERAL,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

         

 

                Hotărârea nr. 13

                Bucureşti, 30.01.2020

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inslusiv anexe și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.01.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare..   

Denumire fișier: 13.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:252 Vizualizări
Descărcare: 580 times
Data creării: 04-02-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE