• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 015

35 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.02.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020;

            Analizând:

-         Anunțul public nr. 14603/30.01.2020 privind îndeplinirea prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare;

-         Anunțul public nr. 19236/10.02.2020 privind organizarea şedinţei publice de dezbatere a proiectului privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020;

-         Minuta ședinței publice din data de 12.02.2020;

-         Raportul de specialitate al Direcţiei Economice la proiectul bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020, nr. 20924/12.02.2020;

-         Referatul de aprobare al ordonatorului principal de credite - Primarul Sectorului 2 Bucureşti, la proiectul bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020;

-         Amendamentul Executivului nr. 462/19.02.2020 la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020;

       - Amendamentul nr. 493/20.02.2020 al domnului consilier local Feroiu Dumitru Silviu, formulat la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020, astfel cum a fost consemnat în procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 2 din 20.02.2020;

         - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Dispoziţia nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-         Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

-         Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-         Legea bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/2020;

-         Legea reponsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-         Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-         Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

-         Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.18/2009 privind creşterea performanţei  energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările  şi completările ulterioare;

-         Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările  şi completările ulterioare;

-         Hotărârea Guvernului României nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

-         Hotărârea Guvernului României nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, cu modificările și completările ulterioare;

-         Hotărârea Guvernului României nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 - 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018, cu modificările și completările ulterioare;

-         Hotârârea Consiliului Local al Sectorului 2 București nr. 105/2011 privind aprobarea reglementării modalității de preluare a cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

-         Hotârârea Consiliului Local al Sectorului 2 București nr. 26/2013 privind aprobarea schemei proprii de finanțare a programelor locale privind lucrările de intervenții pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

-         Hotârârea Consiliului Local al Sectorului 2 București nr. 42/2015 pentru modificarea şi completarea HCLS2 nr. 26/2013, privind aprobarea schemei proprii de finanțare a programelor locale privind lucrările de intervenții pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

-         Decizia nr. 34/09.01.2020 a Directorului Executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti privind veniturile estimate a se încasa la nivelul Sectorului 2, din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în anul 2020;

-         Decizia nr. 1987/14.02.2020 a Directorului Executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul Sectorului 2, în anul 2020;

-         Decizia nr. 1988/14.02.2020 a Directorului Executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învăţământului particular şi cel confesional, acreditate la nivelul Sectorului 2, în anul 2020;

-         Adresa nr. 4545/21.01.2020 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti privind  veniturile estimate a se încasa la nivelul Sectorului 2 din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru perioada 2021-2023;

-         Hotãrârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 244/23.04.2019 privind stabilirea nivelurilor, impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Bucureşti începând cu anul 2020, astfel cum a fost modificatăși completată prin Hotãrârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 724/18.12.2019;

 

            În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu art.166 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1 Bugetul general consolidat al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020 se stabileşte conform anexei nr.1, astfel:

v venituri    –     1.203.089   mii lei;

v cheltuieli  –     1.324.203   mii lei;

v deficit      –        121.114   mii lei.

Deficitul este finanţat din excedentul anului 2019 în sumă de 121.114 mii lei.

 

            Art.2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020 (anexa nr. 2) se stabileşte la:

-      venituri,  la suma de  1.134.555 mii lei, din care:

v venituri ale secţiunii de funcţionare  -  867.023 mii lei

v venituri ale secţiunii dezvoltare        -  267.532 mii lei

 

-      cheltuieli, la suma de 1.255.669 mii lei, din care:

v cheltuieli secţiunea funcţionare -  867.023 mii lei

v cheltuieli secţiunea dezvoltare   -  388.646 mii lei

 

-      deficit la secţiunea de dezvoltare 121.114 mii lei finanţat din excedentul anului 2019, în valoare de 121.114 mii lei.

                                    

            Art.3 Se aprobã cheltuielile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020 în sumă de 1.255.669 mii lei conform anexei nr2.1, cu detalierea pe capitole, subcapitole, secţiuni, paragrafe, titluri, articole şi alineate şi pe ordonatori de credite, dupã cum urmeazã:

 

(1)   98.376 mii lei pentru cap. 51.02 „Autorităţi Executive”, conform anexei  nr. 2.3, repartizate astfel:

v 62.552 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ale Autorităţii Executive – Primăria Sector 2, anexa nr. 2.4;

v  6.981 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ale Direcţiei Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2, anexa nr. 2.9;

v 28.843 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ale Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, anexa nr. 2.10.

 

(2)  13.527 mii lei pentru cap. 54.02 ”Alte servicii publice generale”, anexa nr. 2.11repartizate astfel:

v 3.000 mii lei – fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale, din care: 1.000 mii lei pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar și pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale şi 2.000 mii lei pentru proiectele selectate în cursul anului 2020 în cadrul procesului de bugetare participativă, anexa nr2.12;

v 10.527 mii lei – pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ale Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Primăriei Sectorului 2, anexa nr. 2.13;

 

(3) 14.000 mii lei pentru cap. 55.02 „Tranzacţii privind datoria publicăşi împrumuturi” reprezentând dobânzi şi comisioane aferente împrumuturilor contractate de Consiliul Local al Sectorului 2, anexa nr. 2.15;

 

 

            (4) 729 mii lei pentru cap. 60.02 „Apărare naţională” pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea funcţionare si dezvoltare pentru  Centrul Militar al Sectorului 2 Bucureşti -  anexa    nr.  2.17;

 

            (5)  48.669 mii lei, cheltuieli pentru Cap.61.02 « Ordine publicăşi siguranţă naţională», anexa nr .2.18, repartizate astfel:

v 48.443 mii lei – pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ale Poliţiei Locale a Sectorului 2, anexa nr. 2.20;

v 226 mii lei - pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea funcţionare şi dezvoltare pentru Protecţia Civilă – Comitetul Local pentru Situații de Urgență al  Sectorului 2, anexa nr.  2.21;

 

(6) 331.353 mii lei – pentru cap. 65.02 « Învăţământ » - în vederea acoperirii cheltuielilor  prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ce se finanţează din bugetele locale, inclusiv  pentru finanţarea în completare de către Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti a programului social de acordare a produselor lactate, de panificaţie şi fructe în şcoli şi rambursării creditelor utilizate din acest capitol bugetar, conform anexelor nr2.23 - 2.64

 

(7)   6.070 mii lei pentru capitolul 66.02 «Sănătate» - conform anexei nr2.65repartizate astfel:

v 2.500 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea de dezvoltare pentru Servicii medicale și unități sanitare cu paturi pentru Direcția Generală de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2, anexa nr.  2.67;

v 3.570 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea funcţionare şi la secţiunea dezvoltare pentru  Centrul Teritorial Veterinar Sector 2, anexa nr  2.628

 

(8)   156.466 mii lei pentru capitolul 67.02 «Cultură, Recreere şi Religie», conform anexei nr 2.70, din care:

v 9.646 mii lei reprezentând transferuri pentru Centrul Cultural “Mihai Eminescu” – serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti, conform anexei nr. 2.72;

v 1.690 mii lei pentru finanţarea rambursărilor de credite aferente datoriei publice externe, anexa nr.  2.74;

v 5.000 mii lei reprezentând transferuri pentru culte religioase, conform anexei nr2.75.

v 2.773 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea funcţionare, pentru proiecte cu finanțare nerambursabilăși alte proiecte derulate de ordonatorul principal de credite, anexa  nr.  2.77;

v 137.357 mii lei reprezentând transferuri pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2 (întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement), anexa nr. 2.78;

 

(9)  234.903 mii lei pentru finanţarea cap. 68.02 «Asigurări şi asistenţă socială» - cheltuielile prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, din care 36 mii lei sume provenite din sponsorizări încasate în anii anteriori,  anexele nr2.80- 2.91;

 

(10)  112.402 mii lei pentru finanţarea cap. 70.02 “Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică », anexele nr. 2.93 - 2.101, astfel:

 

v  84.355 mii lei pentru cheltuielile prevăzute la secţiunea  dezvoltare în cadrul capitolului bugetar „Dezvoltarea sistemului de locuinţe” – pentru programul de creştere a performanţei energetice a clădirilor de locuit ;

v  13.405 mii lei pentru rambursarea de credite aferente datoriei publice locale;

v  7.590 mii lei pentru „Alte cheltuieli de investiţii”, respectiv pentru realizarea documentației de proiectare tehnică, expertizăși alte studii aferente obiectivelor de investiții privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuinţe de pe raza Sectorului 2;

v  7.016 mii lei reprezentând transferuri pentru Administraţia Pieţelor Sector 2;

v  36 mii lei pentru finanţarea programului de extindere a reţelei de alimentare cu apă.

 

(11)  164.956 mii lei – pentru finanţarea cap.74.02 “Protecţia mediului”, anexa nr. 2.102, din care:

 

v 163.350 mii lei pentru finanţarea programului de ecologizare şi de salubrizare a sectorului în cadrul secţiunii de funcţionare, anexa nr. 2.104;

v 1.606 mii lei pentru cheltuielile prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare în cadrul capitolului bugetar «Canalizare» atât pentru rambursarea de credite aferente datoriei publice locale, cât şi pentru finanţarea programului de extindere a reţelei de canalizare în sector, anexa nr. 2.105;

 

(12) 74.218 mii lei –  pentru finanţarea  cap. 84.02 “Transporturi” (anexa nr. 2.107), din care :

v 14.257 mii lei pentru rambursarea de credite aferente datoriei publice interne locale, cât şi pentru proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile, anexa nr. 2.110;

v 59.961 mii lei reprezentând transferuri pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2, anexa nr. 2.111;

 

            Art.4 Se aprobã cheltuielile finanţate din împrumuturi  externe contractate de Consiliul Local al Sectorului 2,  în sumă de 29.453 mii lei pentru finanțarea programelor de creştere a performanţei energetice la blocurile de locuinţe din Sectorul 2, pentru un numar de 1.126 obiective de investitii, anexele nr3; 3.1 - 3.4.

 

Art.5 Se aprobă bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii/activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2020,  conform anexelor nr. 4; 4.1 - 4.36astfel:

-      Total venituri,  în sumă de 255.561 mii lei, din care:

v venituri ale secţiunii de funcţionare - 177.552 mii lei;

v venituri ale secţiunii dezvoltare        -   78.009 mii lei.

 

-      Total cheltuieli, în sumă de  255.561 mii  lei, din care:

v cheltuieli secţiunea funcţionare     -    177.552 mii lei,

v cheltuieli secţiunea dezvoltare       -      78.009 mii lei.

 

Art.6 Se aprobã programul de investiţii al Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti pentru anul 2020, conform anexelor nr. 5; 5.1 – 5.777;

 

Art.7 Se aprobã lista proiectelor culturale pentru anul 2020, conform anexei nr. 6;

 

Art.8 Se aprobã lista lăcaşurilor de cult care au solicitat finanţări pentru anul 2020, conform anexei nr. 7;

 

Art.9 Se aprobã numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază pe anul 2020, pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi pentru serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, conform anexelor  nr.  8-18.

 

Art.10 Se aprobă finanţarea din veniturile proprii ale bugetului local al Sectorului 2 a programului social de acordare a  produselor lactate şi de panificaţie pentru copiii din grădiniţele cu program prelungit din Sectorul 2.

Art.11  Se aprobă alocarea sumei de 70 mii lei, obţinută din vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, conform Legii 550/2002, pentru plata indemnizaţiei membrilor comisiei de vânzare spaţii comerciale sau de prestări servicii şi pentru susţinerea cotei părţi aferentă bugetului local necesară implementării proiectului “ePS2 servicii online pentru cetăţeni” - cod SMIS 126372.

 

Art.12 (1) Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator principal de credite, va aproba repartizarea pe trimestre a creditelor bugetare aprobate prin prezenta hotărâre, pe ordonatorii de credite din subordinea Consiliului Local al Sectorului 2;

            (2) Sumele aprobate pentru spitale vor fi repartizate pe trimestre şi pe unităţile spitaliceşti din Sectorul 2 de către ordonatorul principal de credite prin ordonatorul secundar de credite – directorul Direcţiei Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2;

            (3) Sumele aprobate pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat vor fi repartizate pe trimestre şi pe ordonatorii terţiari de credite inclusiv pe centre de execuţie bugetară, de către ordonatorul principal de credite prin ordonatorul secundar  de  credite  –  directorul  Direcţiei  Generale  de  Administrare  a Patrimoniului Imobiliar Sector 2 cu respectarea prevederilor din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare și a celor din Hotârârea Guvernului României nr. 136/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

                       

            Art.13  (1) În termen de 30 de zile calendaristice de la aprobarea bugetului, precum şi de la aprobarea rectificărilor bugetare, ordonatorii de credite finanţaţi din bugetul general consolidat al Sectorului 2, au obligaţia de a notifica prestatorilor, executanţilor şi furnizorilor valoarea maximăîn limita căreia se pot executa lucrări, presta servicii şi livra bunuri, valoare calculată ca diferenţăîntre creditele bugetare aprobate şi sumele aferente plăţilor restante, precum şi reţinerea prevăzută la art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

                            (2) Ordonatorii de credite finanțați din bugetul general consolidat al Sectorului 2, au obligaţia de a întocmi şi de a actualiza, după caz, împreună cu prestatorii, executanţii şi furnizorii, graficele de execuţie/livrare, atât fizice, cât şi valorice, anexe la contracte, aferente anului 2020, în funcţie de valoarea maximă calculată conform prevederilor alin. (1).

                        (3) Se interzice ordonatorilor de credite finanțați din bugetul general consolidat al Sectorului 2, recepţionarea de servicii, lucrări şi produse peste valoarea maximă calculatăşi notificată conform prevederilor alin. (1).

 

Art.14 Primarul Sectorului 2 va prezenta Consiliului Local Sector 2 al municipiului Bucureşti propuneri de rectificare a bugetului local şi a celorlalte bugete pe anul 2020, ca urmare a modificãrilor intervenite în evoluţia şi structura veniturilor şi cheltuielilor, rectificãrii bugetului de stat sau a altor cauze justificate.

Art. 15  Anexele nr.­­­­­­ 1; 2; 2.1 - 2.115; 3; 3.1 - 3.4; 4 ; 4.1 - 4.36 ; 5 ; 5.1 - 5.777; 6, 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

 

Art. 16 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn „Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti”.

               (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.1, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

SECRETAR GENERAL,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. 15

Bucureşti, 20.02.2020

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 9 pagini + anexele de la 1-18, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.02.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.    

 

Denumire fișier: 15.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:67 Vizualizări
Descărcare: 35 times
Data creării: 02-03-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE