• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 042

23 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2020;

           Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de reintroducere în domeniul public al statului şi administrarea M.A.I. a spaţiului în care au funcţionat B.E.P. 1 în incinta Secţiei 6 de Poliţie din Str. Paul Greceanu nr.36 şi B.E.P. 4 în incinta Secţiei 9 Poliţie din Şos. Pantelimon nr.290;    

            Analizând:

  • Raportul de specialitate nr. 40517/19.03.2020 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2 ;
  • Raportul de specialitate nr. 40968/ 20.03.2020 prezentat de Direcţia Juridică, Legislaţie Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Protocolul privind predarea – preluarea bunurilor imobile şi mobile necesare pentru desfăşurarea activităţilor de evidenţă a persoanelor nr. 93550/2005, al D.G.P.M.B., înregistrat la Consiliul Local Sector 2 sub nr.47338/11.08.2005;
  • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Nota nr. 42989/27.03.2020 privind delegarea de atribuţii a Secretarului General al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Cerere nr. 42976/27.03.2020 pentru efectuarea concediului de odihnă formulată de Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niţă a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 Bucureşti;

             Având în vedere reglementările cuprinse în:

-   Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietete publică, cu modificările şi completările ulterioare ;

-  Hotărârea Guvernului nr. 2344/14.12.2004 privind trecerea unor bunuri din domeniul public sau privat al statului şi din administrea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al unităţilor administrativ – teritoriale şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, a consiliilor judeţene sau locale;

-   Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr.70/ 19.05.2017 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru spaţiul  situat în incinta Mall Veranda, Bucureşti, Str. Ziduri Moşi nr. 23, Sector 2, în suprafaţă de 105.88 mp, pentru desfăşurarea activităţii Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2;

-  Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr.341/ 31.10.2019 pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 70/2017 prin încheierea unui act adiţional la contractul de comodat pentru spaţiul situat în incinta Veranda Mall în vederea măririi suprafeţei de la 105,88 mp la 312,81 mp pentru desfăşurarea activităţii Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2.

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1 Se solicită  Consiliului General al Municipiului Bucureşti reintroducerea în domeniul public al statului şi administrarea M.A.I. a spaţiului în care au funcţionat B.E.P. 1 în incinta Secţiei 6 de Poliţie din Str. Paul Greceanu nr.36 şi B.E.P. 4 în incinta Secţiei 9 Poliţie din Şos. Pantelimon nr.290

 

Art. 2 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 3 Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART.243, alin.1, LIT. „a”

   DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

SECRETAR GENERAL,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Hotărârea nr. 42

                Bucureşti, 31.03.2020

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 31.03.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare..

Denumire fișier: 42.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:108 Vizualizări
Descărcare: 23 times
Data creării: 06-04-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE