• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 064

21 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.04.2020;

           Luând în considerare proiectul de hotărâre privind transmiterea in administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Sector 2 a  spaţiului situat  la parterul imobilului din Sos. Pantelimon  nr.255, bl.43, Sector 2, București.

            Analizând:

  • Nota de fundamentare nr. 55678/16.04.2020 şi Raportul de specialitate nr.55677/16.04.2020 prezentate de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Raportul de specialitate nr. 50023/23.04.2020 întocmit de către Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios- Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Raportul de specialitate nr. 49479/23.04.2020 întocmit de către Direcţia Urbanism, Cadastru şi Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari, avizul Comisiei Juridică, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

          -  Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niţă a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 Bucureşti;

             Având în vedere reglementările cuprinse în:

  - Art.17.din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publicăşi regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare;            

           -   Legea nr.292/2011 a asistenței sociale cu modificările si completările ulterioare;

           -  Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

           - Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socialăși a structurii orientative de personal;            

           -  Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.242/04.09.2003 privind atribuirea in administrare a spatiilor situate in Sos.Iancului bl.101A-parter, in suprafata de 120,28m.p. si in Sos.Pantelimon nr.255, bl.43, in suprafata de 119, 54 m.p., Consiliului Local al Sectorului 2.

 

În temeiul art. 139 alin. (3), lit.g ). coroborat cu art. 166, alin.(2), lit.p).şi alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1. (1) Se aprobă transmiterea spațiului în suprafață de 119,54 mp, situat în Șos. Pantelimon nr. 255, bl.43, parter, Sector 2, din administrarea Consiliului Local Sector 2, în administrarea Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, conform anexei care cuprinde un număr de 3 file și  face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                        (2) Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 va utiliza spațiul transmis în administrare ca sediu administrativ și pentru realizarea  pe raza sectorului 2 de activități cu caracter social.

 

           Art. 2.Predarea spațiului prevăzut la art.1 alin. (1) se va face pe bază de protocol de predare-primire încheiat între Consiliului Local Sector 2, în calitate de predator și Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, în calitate de primitor, în termen de 30 de zile de la prezenta hotărâre.

 

           Art.3.Schimbarea destinației spațiului transmis în administrare, fără acordul Consiliului Local Sector 2,  atrage revocarea prezentei hotărâri.

 

Art. 4.Autoritatea Executivă a Sectorului 2 şi Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 5. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PUŞCAŞU MARIAN

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART.243, alin.1, LIT. „a”

   DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     

                Hotărârea nr. 64

                Bucureşti, 29.04.2020

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inslusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 29.04.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare..   

Denumire fișier: 64.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:60 Vizualizări
Descărcare: 21 times
Data creării: 07-05-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE