• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 095

85 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.05.2020;

           Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţelor pentru tineri, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în imobilul  din Șos.Ștefan cel Mare nr.19B (fost Şos.Ştefan cel Mare nr. 21), Sector 2, București.

            Analizând:

-  Nota de fundamentare nr. 22395/13.02.2020 întocmită de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

            - Raportul de specialitate nr. 45117/07.04.2020 întocmit de Direcţia Urbanism Cadastru şi Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

              -  Adresa nr. 179492/17613/14.11.2019 privind atribuirea definitivă a adresei poștale Şos.Ștefan cel Mare nr. 19B;

          - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului, Comisiei Juridică, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

          -  Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niţă a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 Bucureşti;

             Având în vedere reglementările cuprinse în:

 - Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-  Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         -  Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • Hotărârea Guvernului nr. 171/2002 pentru aprobarea detalierii listei-sinteză pe amplasamente și obiective de investiții din cadrul Programului de construcții de locuințe pentru tineret, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 1159/2002;
  • Hotărârea Guvernului nr. 1096/2002 privind trecerea imobilelor în care își desfășoară activitatea unele unități sanitare de interes local din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al municipiului București și în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
  • Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 178/2002 privind transmiterea unui teren în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru construcția unei locuințe, astfel cum a fost modificatăși completată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 209/2002;
  • Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 217/19.04.2018 privind aprobarea unui schimb între imobilul situat în Șos.Ștefan cel Mare nr. 21, Sector 2 proprietatea Municipiului București și imobilul situat în Șos.Ștefan cel Mare nr. 19B și nr. 19C , Sector 2, proprietatea S.C. Ashtrom Residents S.R.L;

         - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 620/2018 privind transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, a imobilului-teren situat în Şos.Ștefan cel mare nr. 19B, Sector 2, înscris în Cartea Funciară nr. 237264 și a imobilului-teren situat în Șos.Ștefan cel Mare nr. 19C, Sector 2, înscris în Cartea Funciară nr. 237379;

        -  Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.103/18.11.2003 privind transmiterea în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe a unui teren destinat realizării de locuințe pentru medicii rezidenți;

  • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.144/2006 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilului ”Ansamblul de locuințe pentru tineri-medici rezidenți destinate închirierii – Zona Spitalului Colentina”;
  • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 61/2014 privind reglementarea situației juridice a unui imobil situat pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;
  • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 256/2018 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcţia Generalӑ pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, a imobilului situat în Şos.Ştefan cel Mare nr. 19B şi nr. 19C, Sector 2, Bucureşti.

 

În temeiul art. 139 alin. (3), lit. g)., coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1 (1) Se aprobă vânzarea locuințelor pentru tineri - "Ansamblul de locuințe pentru tineri - medici rezidenți - Zona Spitalul Colentina"situat în Şos.Ștefan cel Mare nr.19B (fost Şos.Ştefan cel Mare nr. 21), Sector 2, Bucureşti - către titularii contractelor de închiriere în condițiile art.10 din Legea nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 85/1992, cu modificările și completările ulterioare. 

                        (2)  Locuinţele menţionate la alin. (1) se identifică conform anexei ce conține 3 pagini şi  face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

           Art. 2 (1) Se împuternicește Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 să efectueze demersurile pentru evaluarea imobilului situat în șos.Ștefan cel Mare nr.19B, (fost Şos.Ştefan cel Mare nr. 21), Sector 2, Bucureşti.

                      (2) Se împuternicește Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 să efectueze demersurile în vederea stabilirii prețului de vânzare a locuințelor prevăzute la art. 1 al prezentei hotărâri.

                      (3) Se împuternicește Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 săîntocmească modelele de contracte de vânzare–cumpărare și modelul de promisiune bilaterală de vânzare–cumpărare pentru locuințe pentru tineri "Ansamblul de locuințe pentru tineri - medici rezidenți destinate închirierii - Zona Spitalul Colentina"situat în Şos.Ștefan cel Mare nr.19B, (fost Şos.Ştefan cel Mare nr. 21), Sector 2, Bucureşti și să le supună spre aprobare Consiliului Local Sector 2 în termen de 30 zile de la data aprobării prezentei hotărâri.

                      (4) Se împuternicește Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, în calitate de administrator, să realizeze toaste demersurile și formalitățile necesare pentru pregătirea documentelor aferente operațiunilor de vânzare.

 

            Art. 3(1) Se mandatează Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 săîncaseze prețul locuințelor și să comunice lunar până la data de 15 ale lunii în curs pentru luna anterioară, către Agenția Națională pentru Locuințe, situația sumelor încasate/virate reprezentând contravaloarea vânzării locuințelor pentru tineri - "Ansamblul de locuințe pentru tineri - medici rezidenți destinate închirierii - Zona Spitalul Colentina"situat în Şos.Ștefan cel Mare nr.19B, (fost Şos.Ştefan cel Mare nr. 21), Sector 2, Bucureşti, către titularii contractelor de închiriere și/sau către persoanele în beneficiul cărora s-a continuat încheierea.

                       (2) Se mandatează Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 să vireze în contul Agenției Naționale pentru Locuințe deschis la Trezoreria Statului sumele obținute din vânzarea locuințelor prevăzute la art. 1 al prezentei hotărâri, după reținerea comisionului de 1% din valoarea de vânzare a locuințelor.

 

           Art. 4 Primarul Sectorului 2 și Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

           Art. 5(1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului București.

                        (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PUŞCAŞU MARIAN

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART.243, alin.1, LIT. „a”

   DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

                Hotărârea nr. 95

                Bucureşti, 28.05.2020

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 7 pagini, inslusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 28.05.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare..   

Denumire fișier: 95.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:203 Vizualizări
Descărcare: 85 times
Data creării: 05-06-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE