• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 001

60 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 10.01.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Sectorului 2 pe anul 2019 a deficitului secţiunii de dezvoltare și stabilirea excedentului bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019;

            Analizând:

 • Raportul de specialitate nr. 724/06.01.2020, întocmit de Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Buget-Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul M.F.P nr. 3751/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar la anului 2019, cu modificările și completările ulterioare;

 

 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar.

 

           În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu art.166 alin.(2) lit. ,,d” dinOrdonanţade Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1 Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Sectorului 2 București a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 294.348.855,32lei, înregistrat la 31.12.2019.

 

Art.2 Se aprobă utilizarea excedentului anual în sumă de 121.113.775,20 lei, astfel:

 1. a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2020;
 2. b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul 2020, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);
 3. c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar 2020.

 

 Art.3 Prezenta hotărâre se publicăîn „Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti”.     

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

ÎN TEMEIUL ART.243, alin.1, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

SECRETAR GENERAL,

ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

                     

Hotărârea nr. 1

Bucureşti, 10.01.2020

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 10.01.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

Denumire fișier: 1.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:106 Vizualizări
Descărcare: 60 times
Data creării: 14-01-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE