• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 105

14 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.05.2020;

           Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a   Consiliului Local Sector 2, București

Analizând:

  • Raportul de specialitate nr. 59522/22.05.2020 prezentat de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Amendamentul formulat de doamna consilier local Riesch Antheia înregistrat la Cabinet Secretar sub nr.2342/ 28.05.2020;
  • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Dispoziția nr.47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niţă a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

             Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.61/2020 privind completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  • Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. ,, b”, art. 196 alin. (1) lit. ,, a” și art. 632 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările şi modificările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

 Art. 1 Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Sector 2 conform anexei, ce conține un număr de 46 de pagini și face parte integrată din prezenta hotărâre.

 

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2, nr. 38/31.03.2020 privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate, precum și orice alte prevederi contrare își încetează aplicabilitatea.

 

Art. 3 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Consilierii locali și Direcția Administrație Publică Locală vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PUŞCAŞU MARIAN

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART.243, alin.1, LIT. „a”

   DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                Hotărârea nr. 105

                Bucureşti, 28.05.2020

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 48 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 28.05.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare..   

Denumire fișier: 105.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:44 Vizualizări
Descărcare: 14 times
Data creării: 05-06-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE