• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 164

4 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Precupeții Vechi nr. 35, Sector 2, București;

Analizând:

 • Raportul de specialitate nr. 64154/02.06.2020 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 64155/02.06.2020 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Precupeții Vechi nr. 35, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Arhitectului Șef nr. 2 CA 1/3 din 03.03.2020, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2;
 • Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere, de Secretar General al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 2701/30.12.2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47/19.01.2011, modificat cu Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 835/2014;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 3/13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea ,,Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2.

           

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. e) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. j) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1.Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - STR. PRECUPEȚII VECHI NR. 35, SECTOR 2, BUCUREȘTI – CONSTRUIREA UNEI CLĂDIRI DE LOCUIT – S+P+2E+M, partial pe vechiul amplasament al corpului de clădire existent care se va desființa, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art.2. Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specificăși nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani.

Art.5.Anexele nr. 1 - 3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6.Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7.Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BUGHIU IOLANDA LUMINIŢA

 
  

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.1, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV,

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

           

 

 

 

 

Hotărârea nr. 164

Bucureşti, 30.06.2020

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.06.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.    

Denumire fișier: 164.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:31 Vizualizări
Descărcare: 4 times
Data creării: 07-07-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE