• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 178

31 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 09.07.2020;

            Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgenţă  pentru depăşirea unei situaţii de dificultate.

  Analizând:

- Nota de fundamentare nr. 82786/06.07.2020 şi raportul de specialitate nr.85606/25.06.2020 prezentate de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

-  Raportul de specialitate nr. 83665/08.07.2020 întocmit de către Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios Administrativ;

-  Avizul Comisiei Juridică, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale,  precum şi avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niţă a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 Bucureşti;

             Având în vedere reglementările cuprinse în:

-  Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

  • Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
  • Hotărârea Guvernului României nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socialăși a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;
  • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 167/2016 privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social și a persoanelor și familiilor cu risc de marginalizare socială.

În temeiul art. 139 alin (1), precum şi art. 166 alin. (2) lit. p) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1 Se aprobă acordarea unuiajutor de urgență,în cuantum de 6.000 lei,domnului                   , având CNP                        pentru depășirea unei situații de necesitate cauzată de incendiu care a afectat locuinţa situata in Str.                            , sector 2, Bucuresti.

 

Art.2 Finanţarea se face din bugetul Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, prin sume alocate cu această destinaţie.

 

Art.3 Primarul Sectorului 2 şi Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciul public din subordinea Consiliului Local Sector 2, vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii.

 

Art. 4 Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti, cu respectarea prevederilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CHIRICUŢĂ ION

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART.243, alin.1, LIT. „a”

   DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

                Hotărârea nr. 178

                Bucureşti, 09.07.2020

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 09.07.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare..   

Denumire fișier: 178.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:57 Vizualizări
Descărcare: 31 times
Data creării: 14-07-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE