• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 221

7 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.08.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizelor generale pentru 71 obiective de investiții distincte din cadrul Programului de creştere a eficienței energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti.

  Analizând:

 • Raportul de specialitate nr.105423/ 17.08.2020 prezentat de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Avizul favorabil nr.21/ 06.08.2020 emis de Comisia Tehnico- Economică a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti înfiinţată prin Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr.739/12.05.2020;

-  Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

-  Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niţă a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 Bucureşti;

             Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 231/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;
 • Hotărârea de Guvern 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, modificatăşi completată cu HG 79/2017;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2012 pentru modificarea şi completarea OUG 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul comun nr. 163/540/23 din 17.03.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 120/2007 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit - condominii;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 30/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 139 alin (1), precum şi art. 166 alin.(2), lit. k).) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico – economici si devizele generale pentru 71 obiective de investiții distincte din cadrul Programului de creştere a eficienței energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, conform anexelor 1-3 ce  conţin un număr de 291 pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi direcţiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti, cu respectarea prevederilor privind datele cu caracter personal.

.

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ


ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN

 
  

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART.243, alin.1, LIT. „a”

   DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Hotărârea nr. 221

                Bucureşti, 27.08.2020

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 294 pagini, inclusiv anexe și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 27.08.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare..   

Denumire fișier: 221.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:19 Vizualizări
Descărcare: 7 times
Data creării: 04-09-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE