• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 105

3 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședința ordinară,astăzi,31.03.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2020-2021;

           Analizând:

 • Referatul de  aprobare întocmit  de  Primarul  Sectorului  2  al   Municipiului

București;

 • Raportul de specialitate nr. 287/05.01.2021 întocmit de Directorul Executiv al Direcției Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Nota de fundamentare nr. 6326/08.12.2020 întocmită de Directorul General al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Avizul nr. 1/03.03.2021 emis de Comisia de Atribuire de Denumiri a Municipiului București;
 • Nota de fundamentare nr. 202/07.12.2020 înregistrată la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 7587/07.12.2020 înaintată de către Asociația ,,Once Upon a Time” pentru Grădinița ,,Once Upon a Time”, unitate  de învățământ preuniversitar particular, având sediul în București, Str. Ciobănașului,          22A, Sector 2;
 • Hotărârea Adunării Generale a Asociaților 1/02.03.2020 emisă de Asociația ,,Once Upon a Time”;
 • Avizul Comisiei de Învățământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Dispoziţia nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 Bucureşti;

          Având în vedere prevederile cuprinse în:

 • Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul Ministrului Educaţiei și Cercetării nr. 5385/31.08.2020 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie Asociației ,,Once Upon a Time” din municipiul București pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița ,,Once Upon a Time” din municipiul București.
 • Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului 6.564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative 564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de Funcționare a Comisiei de Atribuire de denumiri județene, respectiv a Municipiului București;

 

 În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. l) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

         În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 H O T Ă R ĂȘ T E

 

Art. 1 Se aprobă denumirea unităţii de învăţământ preuniversitar particular  Grădinița ,,Once Upon a Time” cu sediul în București, Str. Ciobănașului, nr. 22A Sector 2, conform anexei, ce cuprinde o paginăşi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Directorul General al Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și unitatea de învăţământ preuniversitar particular vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 3  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                                

 

 PREȘESINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 SĂFTOIU ELWIS-CLAIDIU                                                    SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2

                                                                                                                                    ELENA NIȚĂ

 

 

                                                                                                                                    

Hotărâre nr. 105

Bucureşti, 31.03.2021

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 31.03.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.    

Denumire fișier: 105.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:23 Vizualizări
Descărcare: 3 times
Data creării: 06-04-2021

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE