• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 162

26 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.04.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâreinițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București privind stabilirea costului mediu anual/copil protejat în sistem rezidenţial, centru de zi, centru de îngrijire şi găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistenţăşi sprijin pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului şi la asistenţi maternali profesionişti pe anul 2021;

Analizând:

 • Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 41865/16.04.2021 şi Nota de fundamentare nr. 41862/16.04.2021 prezentate de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul de specialitate nr. 58105/21.04.2021 prezentat de Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul de specialitate nr. 59143/19.04.2021 prezentat de Direcţia Juridică, Legislaţie şi Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Buget-Finanţe, Investiții, Accesarea Fondurilor Europene și Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Minorități, Apărarea Drepturilor Copilului și Aplicarea Legii nr. 114/1996 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia Primarul Sectorului 2 nr. 783/22.04.2021 privind delegarea atribuţiilor specifice funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2, doamnei Niţă Elena, director executiv al Direcţiei Juridice, Legislaţie, Contencios – Administrativ.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevazute de art. 129 alin. (1) din legea nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului;
 • Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socialăşi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1251/2005 privind unele masuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 251/2018 privind metodologia de acordare a meselor de care beneficiază copiii/elevii cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în învăţământul special preuniversitar de stat începând cu anul şcolar        2018-2019;
 • Hotărârea consiliului Local Sector 2 nr. 201/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 353/2019.

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. p) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii votului valabil exprimat

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1            Se aprobă costul mediu anual, pentru anul 2021, pentru un copil care beneficiază de protecţie în sistem rezidenţial, centru de zi, centru de îngrijire şi găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistenţăşi sprijin pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului şi la asistenţi maternali profesionişti din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, conform anexei ce cuprinde o paginăşi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2 Costul mediu anual, aprobat în condiţiile art. 1 se va comunica consiliilor judeţene, locale şi municipale care au copii protejaţi în sistemul de protecţie al Sectorului 2.

 

Art. 3 Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 va întocmi documentaţia necesarăşi va asigura urmărirea încasării contribuţiei comunităţilor locale, la finanţarea activităţilor de îngrijire şi protecţie a copilului în condiţiile art. 3 din Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 București și Directorul General al Direcției Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SĂFTOIU ELWIS-CLAUDIU

 
 

   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărâre nr. 162

Bucureşti, 22.04.2021

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusive anexa,  și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.04.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 162-2021.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:44 Vizualizări
Descărcare: 26 times
Data creării: 27-04-2021

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE