• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 007

39 Descărcări

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin HCL S2 nr. 7/2022

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 03.02.2011;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea metodologiei de acordare a gratuităţii transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţăşi cu metroul beneficiarilor Legii 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

Analizând:

- Raportul de Specialitate nr. 3231/19.01.2011 întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti;

- Nota de Fundamentare nr. 3232/19.01.2011 întocmită de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti;

-  Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale precum şi Raportul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale;

- Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini - cadru al serviciilor de transport public local;

- Ordinul Ministrului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse - Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap nr. 62/2007 pentru aprobarea instrucţiunilor privind legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru persoanele cu handicap şi modelul acesteia;

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1. (1) Se aprobă metodologia de acordare a gratuităţii transportului urban cu  mijloace de transport în comun de suprafaţăşi cu metroul, beneficiarilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexelor nr. 1 şi 2.

(2) Anexele nr. 1 şi 2 cuprind un număr de 5 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri prevederile H.C.L. Sector 2 nr. 38/2008 îşi încetează aplicabilitatea.

           Art.3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

             (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                    BOGZIANU FLORIAN CONSTANTIN                                                             ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                                  SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                              TOMA ŞUTRU               

 

                    Hotărârea nr. 7

  Bucureşti, 03.02.2011

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 03.02.2011 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 007.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:610 Vizualizări
Descărcare: 39 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE