• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 090

23 Descărcări

Revocată prin  HCL S2 nr. 315/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 11.08.2011;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind înfiinţarea de pieţe volante pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Analizând:

- Raportul de specialitate nr. 51081/09.08.2011 al Direcţiei Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Ordonanţa Guvernului României nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului României nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G.R. nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;

- Hotărârea Guvernului României nr.348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţăîn unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.340/2010 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Bucureşti pentru anul 2011;

- Legea nr.213/1998 privind proprietatea publicăşi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

           În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. o) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

            Art.1 (1) Se aprobăînfiinţarea de pieţe volante pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe terenurile proprietate publică sau privată a Municipiului Bucureşti aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti cât şi pe terenurile aparţinând persoanelor fizice / juridice interesate.

                    (2) Condiţiile de aprobare şi modelul avizului de funcţionare sunt prevăzute în anexele nr.1 şi 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

           Art.2 (1) Amplasamentele pentru pieţe volante cât şi perioada de funcţionare a acestora se vor stabili de către Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

                     (2) Avizul de funcţionare al pieţelor volante prevăzut în anexa nr. 2 va fi emis de către Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti numai dupăîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de aprobare prevăzute în anexa nr.1.

           Art.3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

           Art.4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                         PETER ALEXANDRINA                                                                                     ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1.   215/2001, REPUBLICATĂ

                                         SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                      TOMA ŞUTRU               

                   

                    Hotărârea nr. 90

  Bucureşti, 11.08.2011

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 11.08.2011 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 90.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:225 Vizualizări
Descărcare: 23 times
Data creării: 20-01-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE