• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 111

32 Descărcări

Revocată prin HCL S2 nr. 8/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.08.2016;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Normelor procedurale interne ale Consiliului Local Sector 2 privind achiziţia de imobile (terenuri/ clădiri/alte bunuri imobile);

Analizând:

 • Adresa înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 274/01.08.2016, întocmită de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2;
 • Raportul de specialitate nr. 55376/09.08.2016, întocmit de către Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 54678/08.08.2016, întocmit de către Direcţia Achiziţii şi Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 • Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului- cadru din Legea nr.98/2016;
 • Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 122/28.09.2007 privind aprobarea Normelor procedurale interne ale Consiliului Local Sector 2 privind achiziţia de imobile (terenuri/clădiri/alte bunuri imobile);
 • Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 17/15.02.2010 privind aplicarea Normelor procedurale interne, astfel cum au fost stabilite prin anexa la H.C.L. Sector 2 nr.122/2007 şi pentru închirierea de imobile;

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 123 alin. (1)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1 Se aprobă Normelor procedurale interne ale Consiliului Local Sector 2 privind achiziţia de imobile (terenuri/clădiri/alte bunuri imobile), conform anexei ce conţine 13 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

          Art. 2 Se deleagă ordonatorilor de credite competenţa îndeplinirii atribuţiilor autorităţii contractante în conformitate cu normele procedurale interne prevăzute la art.1.

    

          Art. 3 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 122/28.09.2007 privind aprobarea Normelor procedurale interne ale Consiliului Local Sector 2 privind achiziţia de imobile (terenuri/clădiri/alte bunuri imobile) şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 17/15.02.2010 privind aplicarea  Normelor procedurale interne, astfel cum au fost stabilite prin anexa la H.C.L. Sector 2 nr.122/2007 şi pentru închirierea de imobile îşi încetează aplicabilitatea;

   

          Art. 4 Autoritatea executivă a Sectorului 2 și conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local aflate în subordinea Consiliului Local Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

                                    

          Art. 5  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL                                                                          ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                    SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                  ELENA NIȚĂ

 

 

 

                    Hotărârea nr. 111

  Bucureşti, 22.08.2016

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 22.08.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 111.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:255 Vizualizări
Descărcare: 32 times
Data creării: 10-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE