• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre nr. 008

150 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 213/2019

Revocă  HCL S2 nr. 111/2016

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.01.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Normelor procedurale interne privind achiziţia/închirierea imobilelor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

          Analizând:

  • Raportul de specialitate nr. 8890/23.01.2019 întocmit de către Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Raportul de specialitate nr. 8874/23.01.2019, întocmit de către Direcţia Achiziţii şi Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările:

- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

-  Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului României nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;

           - Hotărârea Guvernului României nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

          

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 123 alin. (1)  din Legea  nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1 Se aprobă Normele procedurale interne privind achiziţia/închirierea imobilelor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, conform anexei ce conţine un număr de 23 de pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

          Art. 2 Se deleagă ordonatorilor de credite competenţa îndeplinirii atribuţiilor autorităţii contractante în conformitate cu Normele procedurale interne prevăzute la art.1.

    

          Art. 3 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 111/22.08.2016 privind aprobarea Normelor procedurale interne ale Consiliului Local Sector 2 privind achiziţia de imobile (terenuri/clădiri/alte bunuri imobile îşi încetează aplicabilitatea.

   

          Art. 4  Autoritatea executivă a Sectorului 2 și conducătorii institiţiilor şi serviciilor publice de interes local aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

                                    

          Art. 5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

 

               

    
  

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
RADU GHEORGHE

 
 

 

 

Hotărârea nr. 8

Bucureşti, 30.01.2019

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 26 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.01.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.                                                                                  

Denumire fișier: 8.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:404 Vizualizări
Descărcare: 150 times
Data creării: 05-02-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE