• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 030

21 Descărcări

 Revocată prin HCL S2 nr. 10/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de fundamentare a nivelului prețurilor practicate pentru asigurarea funcționării serviciului de exploatare și întreținere a Parcului de agrement Tei – Plumbuita, a tarifelor și a orarului de funcționare;

            Analizînd :

        - Raportul de specialitate nr. 28633/18.04.2016 întocmit de Direcția Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul de specialitate nr. 28989/20.04.2016 întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul de specialitate nr. 5081/20.04.2016 întocmit de Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale precum și Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

- Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

        - Ordonanța Guvernului României  nr. 71/2002 privind organizarea şi funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003;

        - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

       - Decizia Consiliului Popular al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 324/13.07.1974 privind înființarea Administrației Domeniului Public Sector 2;

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 123/2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 2 a unor atribuţii privind Organigrama, Statul de Funcţii şi ROF – ul Administraţiei Domeniului Public Sector 2;

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti nr. 18/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2;

- Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3874/27.09.2013 pentru proiectul „Parc de agrement Tei-Plumbuita”, cod SMIS 18397;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit.j) din Legea nr. 215/2001 privind  administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

           Art.1 (1) Se aprobă Metodologia de fundamentare a prețurilor practicate pentru funcționarea parcului de agrement Tei - Plumbuita, potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.        

                    (2) Se aprobă tarifele pentru funcționarea parcului de agrement Tei – Plumbuita, potrivit anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

                     (3) Se aprobă orarul de funcționare al parcului de agrement Tei - Plumbuita, potrivit anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

                     (4) Anexele nr. 1 – 3 conțin un număr de 14 file și fac parte integrantă din prezenta hotărâre

 

           Art.2.Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

            Art.3.Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

       BRANCU MIHAIL                                                                                                     ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                    SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                  ELENA NIȚĂ

 

 

 

                     Hotărârea nr. 30

  Bucureşti, 25.04.2016

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 25.04.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 30.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:297 Vizualizări
Descărcare: 21 times
Data creării: 10-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE