• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre nr. 010

38 Descărcări

Revocă  HCL S2 nr. 30/2016HCL S2 nr. 118/2016HCL S2 nr. 72/2017

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.01.2019;

            Luând în considerare proiectul de hotărâreprivind aprobarea Metodologiei de fundamentare a nivelului prețurilor practicate pentru asigurarea funcționării Secției Exploatare Echipamente Parc, a tarifelor și a orarului de funcționare;

           Analizând:

            - Raportul de Specialitate nr. 572/15.01.2019 întocmit de Administrația Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

            - Raportul de specialitate nr. 8985/23.01.2019 întocmit de Direcţia Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Raportul de specialitate nr. 8252/ 23.01.2019 întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

            - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei Juridică, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

  • Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

 

            Având în vedere prevederile cuprinse în:

            - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • Ordonanța de Urgenţă a Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Decizia Consiliului Popular al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 324/13.07.1974 privind inființarea Administrației Domeniului Public Sector 2;
  • Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 123/2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 2 a unor atribuţii privind Organigrama, Statul de Funcţii şi ROF-ul pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2;
  • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 30/25.04.2016, modificatăşi completată prin HCL Sector 2 nr. 118/22.08.2016 precum și prin HCL Sector 2 nr. 72/19.05.2017;
  • Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3874/27.09.2013 pentru proiectul ,,Parc de agreement Tei – Plumbuita”, cod SMIS 18397.

 

În temeiul art. 45 alin. (1) art. 81 alin. (2) lit. j) şi lit. k ) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art. IV din Legea 99/ 2014 pentru modificarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006.

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

               Art.1 (1) Se aprobă Metodologia de fundamentare a prețurilor practicate pentru funcționarea parcului de agrement Tei – Plumbuita, potrivit Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

                         (2) Se aprobă tarifele pentru funcționarea parcului de agrement Tei – Plumbuita, potrivit Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.           

                         (3) Se aprobă orarul de funcționare al parcului de agrement Tei – Plumbuita, potrivit Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.           

                         (4) Anexele nr. 1 – 3 conțin un număr de 12 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

              Art.2Începând cu data prezentei, își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 30/2016, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2016 și prin H.C.L. Sector 2 nr. 72/2017.

 

              Art.3 Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

              Art.4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

          RADU   GHEORGHE                                                                                        ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                      SECRETAR,

                                                                                                                                                                   ELENA NIȚĂ

 

 

 

Hotărârea nr. 10

Bucureşti, 30.01.2019

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 15 pagini, inclusiv anexe și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.01.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 10.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:375 Vizualizări
Descărcare: 38 times
Data creării: 05-02-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE