• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 252

33 Descărcări

Revocată prin  HCL S2 nr. 122/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.08.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 194/2017 privind aprobarea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr.181/2018

  Analizând:

- Raportul de specialitate şi Nota de fundamentare nr. 80056/24.07.2018 prezentate de Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

-  Raportul de specialitate nr.82463/30.07.2018 prezentat de Direcţia Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

  • Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

           - Dispoziția nr.1523/16.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea atribuţiilor specifice funcţiei publice de conducere de Director General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 domnului Manole Emanuel Florin;

           - Dispoziția nr.1499/12.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind încetarea prin acordul părţilor a raporturilor de serviciu ale domnului Răzvan –Ionuţ Cirică – Director general al D.G.A.S.P.C. Sector 2;

  • Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

            Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • Legea nr.292/2011 privind asistenţa socială, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Hotărârea Guvernului nr.417/2018 privind modificarea HG nr.797/08.11.2017 pentru aprobarea Regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socialăși a structurii orientative de personal;

  • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.71/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2.

-  Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.194/05.12.2017 privind  aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 181/22.06.2018;

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. I Se modificăşi se completează anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 194/2017 privind aprobarea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 181/2018, conform anexei ce conţine o paginăşi face parte din prezenta hotărâre.

Art.II (1) Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.181/22.06.2018îşi încetează aplicabilitatea.

            (2) Celelelte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.194/05.12.2017, privind aprobarea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăși Protecţia Copilului Sector 2, rămân aplicabile.

Art. III Secretarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE      CONSTANTIN ANGELA                                                                                                     ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1.     215/2001, REPUBLICATĂ

                                                SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                             ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

Hotărârea nr. 252

Bucureşti, 30.08.2018

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 252.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:352 Vizualizări
Descărcare: 33 times
Data creării: 06-09-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE