• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 263

25 Descărcări

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 243/2020 şi HCL S2 nr. 9/2020

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.08.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19;

Analizând:

- Raportul de specialitate nr. 90656/21.08.2018, întocmit de Directorul Executiv al Direcției Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București și de Directorul Executiv al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2;

           - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;

- Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu  modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 11/20.02.2018 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018;

- Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice;

 

În  temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1.Se aprobă proiectul ”Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 București, strada Olari nr. 19”în vederea finanțării acestuia în cadrul Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte POR/2017/3/3.1/B/2/BI.

 

Art.2.Se aprobă valoarea totală a proiectului Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 București, strada Olari nr. 19”,în cuantum de 1.334.069,96 lei inclusiv TVA.

 

Art.3.Se aprobă contribuția proprie în proiect a Sectorului 2 al Municipiului București (Solicitant) in cuantum de 384.726,74 lei inclusiv TVA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, in cuantum de 365.352,37 lei inclusiv TVA, precum și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 19.374,37 lei inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului ”Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 București, strada Olari nr. 19”.

 

Art.4.Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ”Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 București, strada Olari nr. 19”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

 

Art.5.Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

 

Art.6.Se împuternicește Primarul Sectorului 2 al Municipiului București să semneze contractul de finanţare şi toate actele necesare în numele Solicitantului.

 

Art.7.Primarul Sectorului 2, Direcția Management Proiecte, Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 și Direcția Economică vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.8.Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

 

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                            CONSTANTIN ANGELA                                                                                            ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN  LEGEA

  1.           215/2001, REPUBLICATĂ

                                          SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                        ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hotărârea nr. 263

Bucureşti, 30.08.2018

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 263.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:287 Vizualizări
Descărcare: 25 times
Data creării: 06-09-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE