• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 243

14 Descărcări

Modifică/completează  HCL S2 nr. 263/2018 şi HCL S2 nr. 9/2020

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.08.2020;

            Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 263/30.08.2018 privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19”cod SMIS 120943.

  Analizând:

  • Nota de fundamentare nr. 94005/27.07.2020 întocmită de Direcția Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
  • Memoriul justificativ nr.218/20.07.2020 prezentat de SC Hard Expert Consulting SRL;
  • Raportul de specialitate comun nr.110715/25.08.2020 îmtocmit de Direcția Management Proiecte şi Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
  • Avizul favorabil nr.23/ 18.08.2020 emis de Comisia Tehnico- Economică a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti înfiinţată prin Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr.739/12.05.2020;
  • Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

-  Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niţă a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 Bucureşti;

             Având în vedere reglementările cuprinse în:

-   Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

        - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 263/30.08.2018 privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19” cod SMIS 120943;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 9/30.01.2020 pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 263/30.08.2018;

-  Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 15/20.02.2020 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2020, rectificata prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 49/31.03.2020;

 

În temeiul art. 139 alin (1), precum şi art. 166 alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. I Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 263/30.08.2018 privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19”, modificatăși completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 9/30.01.2020, se modificăși se completează, având următorul conţinut:

 

                      ,, Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului ,,Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19” cod SMIS 120943, în cuantum de 3.229.561, 24 lei, inclusiv TVA.”

 

Art. II Articolul 3 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 263/30.08.2018 privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19”, modificatăși completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 9/30.01.2020, se modificăşi se completează, având următorul continut:

 

,, Art. 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Sectorului 2 al Municipiului București (Solicitant) în cuantum de 2.280.218,00lei, inclusiv TVA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de 2.260.843,65 lei, inclusiv TVA, şi contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 19.374,35 lei, inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului ,,Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19” cod SMIS 120943.”

 

Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 263/30.08.2018 privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19” modificatăși completată prin Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 9/30.01.2020, rămân aplicabile.

 

           Art. IV. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Management Proiecte, precum și direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 Art. V. Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti, cu respectarea prevederilor privind datele cu caracter personal.

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ


ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN

 
  

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART.243, alin.1, LIT. „a”

   DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Hotărârea nr. 243

                Bucureşti, 27.08.2020

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 27.08.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare..

Denumire fișier: 243.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:171 Vizualizări
Descărcare: 14 times
Data creării: 04-09-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE