• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 309

542 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 53/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor aferente anului şcolar  2018 - 2019 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Analizând:

- Nota de fundamentare nr. 3794/18.09.2018 prezentată de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Raportul de specialitate nr. 102920/21.09.2018 prezentat de Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Amendamentul Viceprimarului Sectorului 2 înregistrat la Cabinet Secretar Sector 2 sub numărul 4496/27.09.2018, astfel cum a fost consemnat în procesul verbal al ședinței;

          - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

Având vedere reglementările cuprinse în:

            -  Art. 9 alin. 7, art. 82 şi art. 105 alin. 2 lit.d din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5.576/2011, privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat cu modificările şi completările ulterioare aduse prin Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3470/2012;

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            - Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

           

              În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1 Se aprobă un număr de 17.000 burse ce se vor acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al municipiului Bucureşti, aferente anului şcolar 2018 - 2019. Bursele se vor acorda în limita fondurilor disponibile.

 

Art.2 Se aprobă cuantumul burselor prevăzute la art. 1 astfel:

            a). bursă performanţă:

- conform art. 6, lit. a) şi lit. b) -  1.000 lei/lună,

- conform art. 6, lit. c) -  500 lei/lună;

            b). bursă merit:

                         - conform art. 8, lit. a):

                                   - pentru media 10 - 600 lei/lună;

                                   - pentru medii cuprinse între 9,99 și 9,50 - 300 lei/lună,

                                   - pentru medii cuprinse între 9,49 și 9,00 - 200 lei/lună,

                                   - pentru medii cuprinse între 8,99 și 8,50 - 100 lei/lună,

 - conform art. 8, lit. b) şi lit. c):

 - pentru locul I - 300 lei/lună,

             - pentru locul II - 200 lei/lună,

           - pentru locul III - 70 lei;

            c). bursă studiu:

- în situaţia în care bursa de studiu nu se cumulează cu bursa de merit sau de performanţă - 200 lei/lună,

- în situaţia în care bursa de studiu se cumulează cu bursa de merit sau de performanţă - 50 lei/lună;

            d). bursă de ajutor social:

 - conform art. 13, lit. a) - 300 lei/lună,

 - conform art. 13, lit. b) - 100 lei/lună,

 - conform art. 13, lit. c) - 300 lei/lună;

            e). bursă de ajutor social ocazional - 300 lei.

 

Art.3 Răspunderea pentru corectitudinea şi legalitatea situaţiei drepturilor băneşti aferente burselor şcolare revine Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ.În situaţia în care există suspiciuni privind veridicitatea şi declaraţiile privind veniturile, reprezentanţii unităţilor de învăţământ pot cere efectuarea unei anchete sociale de către instituţiile cu atribuţii de asistenţă socială competente în acest sens.

 

Art.4 Acordarea burselor prevăzute în prezenta hotărâre se face începând cu data de
10 septembrie 2018.

 

Art.5 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Economică, Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâre.

 

Art.6 Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE              PUŞCAŞU MARIAN                                                                                                              ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1.        215/2001, REPUBLICATĂ

                                           SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                         ELENA NIȚĂ

 

                       

 

                                                                                                                             

 

  Hotărârea nr. 309

Bucureşti, 27.09.2018

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 309.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:966 Vizualizări
Descărcare: 542 times
Data creării: 02-10-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE